Oznámenie o výrube25. 9. 2017 14:43

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b oznamuje, že bude vykonávať výrub 2 ks stromov, ktoré rastú v ochrannom pásme plynovodu  na pozemkoch parc. č. 1270/23 a 1277/1, k. ú. Prievidza.

Zásah je v súlade s § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Podľa § 79 ods. 2 písm. e) je šírka ochranného pásma predmetného plynovodu stanovená na 1 m. Realizáciu vykoná poverená spoločnosť SAND SK, s.r.o., Košúty 2, Martin v lehote do 31. 03. 2020.  Vyrúbaná drevná hmota patrí vlastníkovi pozemku, pokiaľ sa s ním nedohodne inak ( ako napr. odvoz drevnej hmoty, štiepkovanie, rozhrnutie na pozemku a pod.). O zverejnenie oznamu  požiadala spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri