Oznámenie o verejnom prerokovaní POH10. 7. 2014 14:30

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou JUDr. Katarínou Macháčkovou, ako dotknutá obec  podľa povinnosti vyplývajúcej z § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje verejnosti termín verejného prerokovania strategických dokumentov Správa o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015 a návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015 na 21. 07. 2014 (pondelok) o 13.00 v zasadačke Mestského úradu v Prievidzi, Nám. Slobody 14, 1. posch., za účasti spracovateľa dokumentov spoločnosti Odpadový hospodár s. r. o., dotknutých orgánov, príslušných orgánov a rezortného orgánu.

Zároveň podľa §11 ods. 1 verejnou vyhláškou informuje verejnosť o možnosti nazrieť do správy o hodnotení strategického dokumentu a do návrhu strategického dokumentu a taktiež si robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Strategické dokumenty sú umiestnené na Mestskom úrade v Prievidzi na referáte životného prostredia – budova Priemstavu, Hviezdoslavova ulica č. 3, kancelária č. 616, v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7:00 do 15:30 h, v stredu v čase od 7:00 do 16:30 h, v piatok v čase od 7:00 do 13:15 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri