Oznámenie o prijímaní detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2017/2018Lorem ipsum dolor sit amet 19. 4. 2017 10:40

Prijímanie žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v dňoch: 2. 05. -  04. 05. 2017 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

V priestoroch jednotlivých materských škôl:

MŠ Ulica P. Benického 154/1
MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12
MŠ Nábrežia sv. Cyrila 306/28
MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5
MŠ Ulica M. Gorkého 223/2
MŠ Ulica D. Krmana 334/6
MŠ Malonecpalská ulica 206/37
MŠ Ulica J. Matušku 759/1
MŠ Ulica M. Mišíka 398/15
MŠ Ulica A. Mišúta 731/2
MŠ Športová ulica 134/34

                         
Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.


Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne
prijímajú deti :
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom/ zákonným zástupcom riaditeľstvá materských škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri