Oznámenie o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu17. 12. 2015 15:11

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a. s. je osobou, ktorá je poverená prevádzkovaním a údržbou elektrických vedení nachádzajúcich sa v katastrálnom území nášho mesta, preto informuje.

Podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou (vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia),
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o ňu starať.

SSE-D žiada vlastníkov pozemkov, aby ich zamestnancom poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení a najmä, aby občania - vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a. s. (alebo osobám splnomocneným) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v meste Prievidza - mesto a mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka v priebehu mesiaca Január 2016 - Február 2016.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním povinností osôb a podľa § 91 ods. 1 písm. b) uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy. V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE - D, a. s. na vstup na pozemok a vykonanie príslušných prác, oznámi to SOI ako porušenie Zákona o energetike.

SSE - D, a. s. poukazuje na skutočnosť, že zabránenie vstupu na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činuvšeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri