Oznámenie o dočasnom uzatvorení MŠ BenickéhoLorem ipsum dolor sit amet 16. 2. 2018 11:32

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uzatvára prevádzku Materskej školy, Ulica P. Benického 154/1, Prievidza  s účinnosťou od 19.02.2018 do 23.02.2018.

Odôvodnenie:
Uzatvorenie prevádzky je nutné vykonať vzhľadom na epidemický výskyt akútnych respiračných ochorení u viac ako 60 % detí uvedenej materskej školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri