Oznam pre obyvateľov poberajúcich dôchodok z Českej republikyLorem ipsum dolor sit amet 4. 2. 2021 08:39

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na „Potvrdení o žití“ nemusí byť úradne overený.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text:   „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“.
Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo mailom, doplniť dátum, kedy bolo potvrdenie podpísané.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri