Oznam o ukončení dodávky tepla na vykurovanieLorem ipsum dolor sit amet 1. 6. 2013 23:39

PTH, a.s. oznamuje odberateľom tepla, že dodávka tepla na vykurovanie je ukončená od 1. júna 2013.

Napriek tomu, že pre toto obdobie sú klimatické podmienky neobvykle nepriaznivé a rozumným riešením by bolo v dodávke tepla pokračovať, PTH, a.s. muselo pristúpiť k ukončeniu dodávky z dôvodu splnenia legislatívnych požiadaviek.

Právny predpis (vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z.), ktorý upravuje určený čas a určenú kvalitu dodávky tepla, vymedzuje dodávateľovi tepla presne obdobie počas ktorého môže odberateľom dodávať teplo na vykurovanie. Začiatok vykurovacieho obdobia sa začína od 1. septembra a končí 31. mája, za splnenia ďalších podmienok viažucich sa na dosiahnutie požadovanej priemernej dennej teploty počas určeného počtu dní.

Žiaľ z dôvodu finančných sankcií, ktoré pre dodávateľa tepla vyplývajú z ďalších súvisiacich právnych predpisov, rigidná formulácia uvedeného predpisu, PTH, a.s. ako dodávateľovi tepla neposkytuje žiadny priestor na „zmäkčenie“ tvrdosti dopadov na odberateľa, ktoré sa v týchto chladných dňoch prejavujú vo forme ukončenia dodávky tepla na vykurovanie.

Výnimočnosť takejto situácie je do budúcna možné riešiť uzavretím Dodatku k Zmluve o dodávke a odbere tepla medzi PTH, a.s. a odberateľom, na základe ktorej bude teplo na vykurovanie možné dodávať aj v období mimo vykurovacieho obdobia.

Ďakujeme za pochopenie.

PTH, a.s.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri