Oznam: Hlasovací preukaz pre voličov s trvalým pobytom v meste Prievidza25. 1. 2019 10:38

Volič, ktorý v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mesto Prievidza vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
1) osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; (pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) do 12.00 hod v ohlasovni pobytov, prízemie MsÚ, budova A, kancelária č. 23. Hlasovací preukaz mu bude vydaný bezodkladne,

2) v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza najneskôr 25.2. 2019;  (pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

3) elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza najneskôr 25. 2. 2019;  (pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).  na e-mailové  adresy: jana.apolenova@prievidza.sk darina.gatialova@prievidza.sk,

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
-meno a priezvisko,
-rodné číslo,
-štátnu príslušnosť,
-adresu trvalého pobytu (Prievidza, ulica, číslo domu),
-korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu),

4) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15. 3. 2019 do 12.00 hod.(pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019 do 12.00 hod.) v ohlasovni pobytov, prízemie MsÚ, budova A, kancelária č. 23..

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
-meno a priezvisko,
-rodné číslo,
-štátnu príslušnosť,
-adresu trvalého pobytu (Prievidza, ulica, číslo domu).

Mesto Prievidza zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
 

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri