Otváranie základných a materských škôl v Prievidzi27. 5. 2020 10:12

Základné a materské školy opäť otvoria svoje brány už 1. júna 2020.

Po oznámení štvrtej fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení sa začali v základných a materských školách realizovať opatrenia na ich znovuotvorenie. Začalo sa s upratovaním a kosením areálov jednotlivých škôl. Postupne je realizovaná aj dezinfekcia hračiek, priestorov a stravovacích zariadení, aby boli pripravené na  bezproblémovú prevádzku.

Jednotlivé školy boli vybavené ochrannými pomôckami  -  rúškami, štítmi a dezinfekciou.

Od 1. júna 2020 budú z dôvodu veľkého záujmu rodičov otvorené všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza:
ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14
ZŠ, Rastislavova ulica 416/4
ZŠ, Mariánska ulica 554/19
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37
ZŠ, Ulica energetikov 242/39
ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3
MŠ, Ulica P. Benického 154/1
MŠ, Ulica D. Krmana 334/6
MŠ, Ulica A. Mišúta 731/2
MŠ, Športová ulica 134/34
MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15 v náhradných priestoroch v ZŠ P. J. Šafárika 3, Prievidza
MŠ, Náb. sv. Cyrila 360/28
MŠ, Ulica M. Gorkého 223/2
MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12
MŠ, Ulica J. Matušku 759/1

Postupne dochádza k obnove prevádzky Základnej umeleckej školy L. Stančeka. Od 2. júna začína individuálne vyučovanie hudobného odboru. Mimo prevádzky ostáva Centrum voľného času.

Platby v školách
Tí rodičia, ktorých deti nastúpia do materských škôl, sú povinní zaplatiť na príslušný mesiac príspevok do 10. dňa v danom mesiaci. Rodičia, ktorí počas pandémie neprestali platiť príspevky, budú mať svoje platby presunuté na ďalšie mesiace.

Informácie pre rodičov a žiakov
Dňa 18. mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1. 6. 2020. Obnovené vyučovanie na základných školách platí pre žiakov prvých až piatych ročníkov. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

  • - Podľa usmernenia ministerstva budú školáci základných škôl rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 osôb.
  • - Podľa usmernenia ministerstva budú deti v materských školách rozdelení do skupín s maximálnym počtom 15 osôb, aby sa eliminovalo riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Jednotlivé základné a materské školy budú poskytovať ďalšie potrebné informácie zákonným zástupcov detí.

Usmernenie hlavného hygienika
Na základne usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, bol stanovený postup pri obnovení prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Pri príchode do zariadenia je potrebné:
- obmedziť zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a minimalizovať čas sprevádzajúcej osoby dieťaťa (len jedna sprevádzajúca osoba dieťaťa) strávený pred zariadením len na nevyhnutné odovzdanie dieťaťa zamestnancovi zariadenia/ vyzdvihnutie dieťaťa od zamestnanca zariadenia pred vstupom do/východom zo zariadenia;

- zariadenie zabezpečí organizáciu pohybu osôb s dodržiavaním minimálnej vzájomnej vzdialenosti medzi osobami, v prípade ich zvýšenej koncentrácie pred zariadením, je potrebné dodržiavať vzájomný odstup minimálne dva metre.

- pre všetky osoby (okrem detí) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka). Štatutár zariadenia určí, či umožní vstup jednej sprevádzajúcej osoby s dieťaťom do šatní zariadenia, ak nie, do vnútorných priestorov zariadenia nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby detí ani žiadne iné cudzie osoby.

Všetky potrebné informácie a ďalšie usmernenia nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri