Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu2. 3. 2020 15:49

Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia s účinnosťou od 19.03.2020

Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Termín účinnosti tohto opatrenia je od 19.03.2020 od 6.00 h do odvolania. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenia ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Karanténne opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19.3.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 15.3.2020

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 12.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR (5. aktualizácia zo dňa 18.3.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nariadenie o zákaze hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinnej domácej izolácii  pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey.

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Verejná vyhláška ÚVZ SR o zákaze hromadných podujatí

Pri návrate na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey vás od 10.03.2020 až do odvolania čaká domáca povinná karanténa po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré s vami žijú v domácnosti. Počas tejto doby ste povinní:
- sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
- zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
- zdržať sa cestovania
- zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
- zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
- zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

Verejná vyhláška ÚVZ SR o povinnej domácej izolácii 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Príkaz predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Ide o tzv. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP), ktoré v rámci svojich kompetencií postupujú v zmysle interných právnych predpisov a právneho poriadku Slovenskej republiky. V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, na základe odporúčacieho uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK zo dňa 09.03.2020 prikazuje s okamžitou platnosťou štatutárom a štatutárnym orgánom OvZP, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite zabezpečili vykonanie príkazu a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov organizačných  útvarov OvZP s obsahom tohto príkazu.

Príkaz predsedu TSK č. 5/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

V súvislosti so šírením koronavírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia:

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:
•    ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
•    v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
•    v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
•    v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
•    pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
•    pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
•    vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.
6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

3. usmernenie Ministerstva školstva

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra SR v tejto súvislosti odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:
•    obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
•    odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
•    vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
•    informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Usmernenie hlavného hygienika SR

Žiadosť MV SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri