Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2012 14:03

Už po jedenásty krát zasadalo v tomto roku mestské zastupiteľstvo (MsZ). Okrem majetkových  vecí schválilo niekoľko významných interných predpisov – všeobecne záväzných nariadení (VZN).

Aj verejné zhromaždenia majú svoje pravidlá
V jednom z bodov programu prijalo  MsZ ďalšie z odporúčaní Transparency International Slovensko. V oblasti politiky participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy bolo schválené VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. Týmto krokom sa významne posilnilo postavenie verejnosti, resp. obyvateľov mesta  pri správe vecí verejných.

Dotácie po novom

Najvyšší kontrolný úrad SR ( ďalej len NKÚ SR) v období od 21. marca 2012 do 23. júla 2012 vykonal na prievidzskom mestskom úrade  kontrolu dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v rokoch 2009, 2010 a 2011 rôznym subjektom, predovšetkým športovým klubom.  Na základe výsledkov kontroly,  uvedených  v Protokole NKÚ SR, prijalo mesto už  20. augusta t.r. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, s ktorými bolo MsZ oboznámené na rokovaní 28. augusta 2012. Pri spracovaní návrhu nového VZN č. 131/2012 sa  vychádzalo zo záverov  kontroly. Jedným z prijatých opatrení bolo spracovať a stanoviť nový postup a podmienky predkladania žiadostí a vyúčtovania dotácií, poskytovaných z rozpočtu mesta od roku 2013.  Nové VZN č. 131/2012  v § 1 presne stanovuje, že mesto poskytne dotácie len právnickým osobám, ktorých nie je zriaďovateľom alebo  zakladateľom  a fyzickým osobám  - podnikateľom, pričom na ich poskytnutie nie je právny nárok. Poskytnutie dotácií v príslušnom kalendárnom roku podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a prijímateľ dotácie je povinný predložiť jej  vyúčtovanie v termíne určenom v zmluve o jej poskytnutí. Mesto stanovilo aj nový konečný termín  vyúčtovania - najneskôr 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Má to význam najmä z hľadiska  kontroly vyúčtovania a postupoch v prípade porušenia VZN a zmluvných podmienok. Mesto prijalo v oblasti dotačnej politiky aj niektoré z návrhov spoločnosti Transparency International Slovakia a preto sú súčasťou nového VZN č. 131/2012 aj osobitné prílohy.

Video: RTV Prievidza

Zmeny aj v používaní zábavnej pyrotechniky

Nové  je aj VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky reflektujúce pripomienky okresnej prokuratúry. Pôvodné VZN č. 54/2000 bolo schválené ešte v októbri roku 2000. Dňa 9. augusta 2012 bol však mestu Prievidza doručený protest prokurátora, v ktorom konštatuje rozpor  VZN č. 54/2000, v znení jeho dvoch dodatkov,  s § 2 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a s § 4 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Okresná prokuratúra Prievidza navrhla napadnuté   VZN zrušiť. Dňa 30. októbra  2012  MsZ  prijalo nové VZN č. 132/2012, ktorým sa zrušilo pôvodné  VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza.   Nové VZN upravuje podmienky používania zábavnej pyrotechniky, kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN, ako aj ďalší postup pri používaní zábavnej pyrotechniky. Súkromné osoby na svojich pozemkoch a vo svojich objektoch môžu používať zábavnú pyrotechniku a ohňostroje v súlade s osobitnými predpismi. Na takého použitie však mesto osobitné povolenia nevydáva.

Zmena rozpočtu zariadenia pre seniorov i protest prokurátora
Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predložila zastupiteľstvu návrh na II. zmenu rozpočtu pre rok 2012 z dôvodu preklasifikovania vlastných príjmov na kapitálové výdavky. Tie použije na modernizáciu objektu – výmenu časti  plastových okien a dverí na budove  na Ul. J. Okáľa, čo bude mať pozitívny dosah na podmienky bývania pre klientov - seniorov. Poslanci tento návrh schválili.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza. Tento predpis mesta bude rovnako novelizovaný s ohľadom na niektoré sporné časti.
Zaujímavým vstupom do programu rokovania bola aj odpoveď na interpeláciu poslanca  Jaroslava Cigaňáka ohľadne zastúpenia poslancov v parlamente za príslušný región, ktorú spracovala právna kancelária mesta.
Poslanecká interpelácia a iniciatíva smerovala k možnosti zmeny zákona o voľbách do NR SR, ktorou by sa zabezpečilo, aby mal okres Prievidza vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov  aspoň  5 poslancov v NR SR.Novembrové zasadnutie zastupiteľstva zvolá primátorka mesta na stredu 28. novembra 2012. Nedodrží v tomto prípade z objektívnych dôvodov tradičný deň konania (utorok).  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri