Oficiálne vyhlásenie mesta k rušeniu škôl



16. 11. 2011 12:35

Mesto Prievidza pripravuje novú koncepciu školstva, ktorá bude určovať smerovanie politiky mesta v oblasti školstva a vzdelávania na roky 2012 až 2015. V rámci kreovania tohto procesu sa vynára téma zlučovania niektorých škôl z dôvodu nedostatku financií na celoštátnej aj komunálnej úrovni.

Na samotnom začiatku musíme dementovať všetky dohady a neoverené informácie o tom, že sa ide rušiť práve Základná škola na Mariánskej ulici. Taktiež dementovať všetky správy o odpredaji budovy ZŠ na Mariánskej ulici súkromnému vlastníkovi, čo považujeme za lživé bulvárne správy. 
Nakoľko pripravovaná koncepcia školstva nie je vo svojej finálnej podobe, je predčasné hovoriť o rušení konkrétnej školy. Na druhej strane musíme dodať, že v súčasnej zložitej ekonomickej situácii mesto Prievidza bude musieť pristúpiť k rušeniu niektorej zo škôl. Ako z prípravy novej koncepcie vyplýva, nie je zatiaľ možné hovoriť ani o počte škôl, ktorých sa dotkne rušenie. Do úvahy prichádza variant zrušenia jednej alebo dvoch základných škôl.
 
Opodstatnenosť tohto kroku vyplýva najmä zo systému financovania škôl zo strany štátu a to v čase hospodárskej krízy. Na základe systému prenesených kompetencií štát prispieva financiami mestám a obciam podľa počtu žiakov. To znamená, že čím vyšší počet žiakov škola má, tým má daná škola vyššie príjmy. Tieto financie sa používajú na platy učiteľov a údržbu budov týchto škôl, avšak sú nedostatočným krytím ich výdavkov. Je preto logické, že pri klesajúcom demografickom vývoji v našej spoločnosti je rapídny pokles žiakov a to obzvlášť v porovnaní so stavom spred ôsmich rokov. Preto sú jednotlivé mestá SR, a rovnako aj mesto Prievidza nútené racionalizovane a zodpovedne reagovať na fenomén znižujúceho sa počtu žiakov,  a to rušením niektorých škôl. Taktiež sa musia brať do úvahy náklady na jedného žiaka, ktoré sú spravidla vyššie práve na školách s nízkym počtom žiakov.
 
Na základe pripravovanej koncepcie sú vybraté viaceré prievidzské školy, ktorých sa dotýka nedostatočný počet žiakov. V najbližšom období sa uskutočnia rokovania medzi mestom, riaditeľmi a školskými radami týchto škôl. Až následne bude možné hovoriť o rušení konkrétnej základnej školy.

Hlavným dôvodom prehodnocovania počtu základných škôl je  klesajúci počet žiakov. Pokiaľ v školskom roku 2007/08 bol počet žiakov 4346, v školskom roku 2011/12 je počet školákov len 3239. Za štyri roky je tak na základných školách zaznamenaný pokles  o 1 107 žiakov :

Školský rok 2007/08 Školský rok 2008/09 Školský rok 2009/10 Školský rok 2010/11 súčasnosť
4346
žiakov
3904 
žiakov
3569
žiakov
3403
žiakov
3239 žiakov

.

.

Tabuľka jednotlivých základných škôl s počtom žiakov a prevádzkovými nákladmi na stiahnutie tu : ico_doc_46

Počet žiakov a náklady na základné školy

Mesto Prievidza pripravuje novú koncepciu školstva-1
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri