Odstraňovanie nefunkčných stožiarovLorem ipsum dolor sit amet 24. 7. 2013 09:18

Začiatkom   júla 2013 sa pracovníci mestskej spoločnosti UNIPA začínajú s odstraňovaním dlhodobo nefunkčných a skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia. Niektoré stožiare vzhľadom na svoj vek majú narušenú statiku a z toho dôvodu nespĺňajú bezpečnostné štandardy. Okrem nedostatočnej bezpečnosti stĺpy nepôsobia ani esteticky, keďže veľa z nich podlieha postupnému hrdzaveniu.

V týchto dňoch sa vykonáva na území mesta monitoring stožiarov verejného osvetlenia. Dôkladná kontrola ukáže, ktoré stožiare bude potrebné a zároveň možné odstrániť tak, aby to neohrozilo funkčnosť verejného osvetlenia. S prácami na odstraňovaní sa začalo na sídlisku Píly, konkrétne na Ulici M. R. Štefánika. Odstraňovanie nefunkčných stĺpov by podľa predpokladov malo trvať až do konca roka 2013.
Spolu s projektom energetickej optimalizácie, ktorý je realizovaný rovnako v týchto dňoch na prievidzskom verejnom osvetlení, je cieľom mestskej spoločnosti zmodernizovanie, zefektívnenie a zníženie energetickej náročnosti tohto systému. 

Poruchy na verejnom osvetlení súvisia s rekonštrukciou plynovodu

Sídlisko Píly prechádza v týchto dňoch rozsiahlou rekonštrukciou plynovodu, ktorá je realizovaná súkromnou spoločnosťou. Pred zahájením týchto prác mestská spoločnosť UNIPA, ktorá je správcom verejného osvetlenia v Prievidzi, poskytla realizátorovi vytýčenie inžinierskych sietí. Realizátor však pri výkopových prácach toto vytýčenie nerešpektoval. Jeho necitlivým prístupom tak došlo k viacnásobnému poškodeniu sietí prievidzského verejného osvetlenia.
Z toho dôvodu nastali v tejto lokalite viaceré výpadky a poruchy na verejnom osvetlení. Nedostatky boli zaznamenané najmä na uliciach Žirku, Palkoviča, Bjӧrnsona a S. Chalupku. Poruchou na rozvádzači nachádzajúcom sa na ulici S. Chalupku, ktorý je napojený na ulice Súkenícka a Garbiarska, došlo k výpadkom aj na týchto uliciach. Tieto poruchy teda nie sú spôsobené pochybením správcu, ale neprimeranými zásahmi realizátora rekonštrukcie plynovodu a nevhodnou technológiou prác, keďže v zmysle vyjadrenia bolo potrebné na niektorých miestach uskutočniť výkop ručne a nie strojom. Zo strany realizátora došlo viackrát k veľkému zásahu do funkčnosti verejného osvetlenia, k nerešpektovaniu stavebného povolenia a k nerešpektovaniu vyjadrenia vydaného spoločnosťou UNIPA. UNIPA si bude vzniknutú škodu nárokovať u realizátora rekonštrukcie plynovodu a zároveň zvažuje podanie podnetu na príslušný stavebný úrad.
Poruchy, ktoré boli týmto konaním spôsobené na sídlisku Píly sú priebežne odstraňované pracovníkmi UNIPY.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri