Odchod niektorých poslancov zablokoval rokovanie zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 1. 10. 2013 17:10

Mestské zastupiteľstvo nebolo v utorok 1. októbra 2013 uznášaniaschopné. I keď bolo prítomných 28 poslancov, zastupiteľský zbor nebol uznášaniaschopný pre obštrukciu 14 poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Tí sa na začiatku riadne zvolaného zasadnutia neprezentovali a nebolo preto možné schváliť program zasadnutia.

Poslankyňa Petra Kobetičová prečítala krátke vyhlásenie, po ktorom sa 14 poslancov zastupiteľstva zdvihlo a odišlo z rokovacej sály. Ostatných 14 poslancov ostalo v sále naďalej prítomných. Keďže sa ani do jednej hodiny nezišla nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí by o programe hlasovali, nebolo možné pokračovať v zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátorka mesta preto do 14 dní zvolá nové zasadnutie.

 „Tento krok sme urobili na protest proti tomu, že primátorka Prievidze nerešpektuje uznesenie MsZ a odmietla odvolať Ľuboša Maxinu z predstavenstva spoločnosti PTH a.s.,“ uviedol na svojom facebookovom profile poslanec MsZ Michal Dobiaš.

Zákonný postup nevyužili

Primátorka využila zákonné možnosti a výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavila tým, že ho nepodpísala. „Som presvedčená o tom, že bolo pre mesto zjavne nevýhodné. Poslanci navrhli zmenu zástupcu v PTH  v čase mojej neprítomnosti, čím mi ako štatutárovi mesta znemožnili vyjadriť sa k tejto veľmi závažnej veci. Uznesenie schválilo 15 poslancov, teda ani nie nadpolovičná väčšina 31-členného poslaneckého zboru,“ hovorí primátorka Katarína Macháčková.

Podľa zákona je možné následne zvrátiť rozhodnutie primátora trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. „Keďže si poslanci boli vedomí toho, že  zákonom vyžadovaných 19 hlasov nezískajú, zvolili obštrukciu. Takéto konanie odsudzujem a nepodporujem. V prípade pochybností mohli poslanci viesť práve na zastupiteľstve slušnú diskusiu o mojom rozhodnutí. Mrzí ma, že z ich odchodu majú najviac nepríjemností obyvatelia, ktorí čakali na prerokovanie niektorých bodov programu,“ dodáva Macháčková.

Nesúhlasiaci poslanci argumentujú aj tým, že chcú primátorku prinútiť podpísať predmetné uznesenie. Táto možnosť však nemá oporu v zákone, pretože uznesenie je možné podpísať najneskôr do 10 dní od jeho schválenia. Ak primátor uznesenie nepodpíše, zastupiteľstvo má iba možnosť toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Zúčastňovať sa zasadnutí je povinnosť

Počínanie 14 poslancov prekvapilo aj viacerých dlhoročných členov poslaneckého zboru. „Primátorka konala podľa zákona. Úplne legitímne využila svoje právo na nepodpísanie uznesenia. Naproti tomu si dnes 14 poslancov nesplnilo svoju zákonnú povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva. Argumentovať tým, že neúčasť na zasadnutí je vyjadrením postoja neobstojí. Zákon o obecnom zriadení takúto možnosť nepripúšťa a hovorí jednoznačne, že je povinnosťou poslanca zúčastňovať sa zasadnutí,“ upozorňuje poslankyňa Helena Dadíková.

Nespokojní obyvatelia

To, že zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné, vzbudilo u viacerých obyvateľov nemalé emócie. Napríklad skupina obyvateľov z Tajovského ulice chcela členov zastupiteľstva upozorniť na svoje problémy v rámci diskusie pre obyvateľov. Fakt, že zasadnutie sa nekonalo, prijímali s veľkým rozčarovaním a telefonicky sa obrátili na mestský úrad s prosbou o vysvetlenie. Takisto neboli takýmto vyjadrením postoja skupiny 14 poslancov nadšení obyvatelia, ktorí si zobrali dovolenku, aby sa zúčastnili prerokovania svojich žiadostí o predaj alebo prenájom majetku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri