Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2016Lorem ipsum dolor sit amet 15. 3. 2016 15:34

Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza a všetkých to láka najmä do lesa a do záhradiek. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a iných prírodných porastov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2015 vzniklo 10 970 požiarov, ktoré spôsobili škodu za vyše 41,3 mil. €. Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 55 osôb a 239 sa zranilo. Možno konštatovať, že bilancia požiarovosti za rok 2015 bola oproti vlaňajšiemu roku nepriaznivejšia vo všetkých základných ukazovateľoch (počet požiarov, výška priamej škody, počet usmrtených a zranených osôb).
   
Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2015 evidujeme v tejto kategórii 6 954 požiarov, čo predstavuje v porovnaní s vlaňajším rokom nárast o 1 564 prípadov. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a štrnásť zranených. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (2 440 požiarov, čo je o 856 viac ako vlani). Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiacoch marec (765) a apríl (489).

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (6 019 prípadov, čo predstavuje 55 % z celkového počtu požiarov). Z toho vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 2 064 požiarov, čo je o 548 prípadov viac ako vlani.

V roku 2015 vzniklo na území okresu Prievidza 224 požiarov, ktoré spôsobili škodu za vyše 374 670,- €. Uchránené hodnoty predstavovali 3 154 650,- €. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba ale 18 bolo zranených. Štatisticky evidované sú 3 požiare lesného porastu s priamymi škodami 2 620,- €:

Dňa 25. 4.   – požiar trávnatého porastu v obci Ráztočno, časť Remata pri železničnej trati
Dňa 25. 7.   – požiar  stromov,  ktorý  vznikol  po  zásahu  blesku  v  lesnom   poraste  v Nitrianskom  Pravne
Dňa 13. 11. – požiar krmelca pre zver v lesnom poraste v Lazanoch.
                    
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na :
-dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
-poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.


                                                        
V  prípade   zistenia   porušenia  zákona   „O  ochrane  pred  požiarmi“  upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 €  a v priestupkovom konaní až do výšky  331 €.

 pplk. Ing. Stanislav Kmeť
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
                                                                              


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri