Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov28. 3. 2013 08:27

V stredu 27.marca 2013 sa v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi uskutočnilo slávnostné udeľovanie Plakiet J. A. Komenského pedagógom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza pri príležitosti Dňa učiteľov.

Podujatie pripravila kancelária primátorky v spolupráci s odborom školstva a starostlivosti o občana.

Slávnostného oceňovania učiteľov sa zúčastnili aj hostia: Helena Dadíková – poslankyňa MsZ a predsedníčka komisie školstva a kultúry, Ing. Jozef Polerecký – poslanec MsZ a predseda mestskej školskej rady, Mgr. Art. Anton Bakyta a Gabriel Čauder – poslanci MsZ, Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ.

Z rúk zástupcu primátorky mesta Prievidza JUDr. Ing. Ľuboša  Maxinu PhD. si prevzali ocenenia:

Beata Mikulášová – učiteľka predprimárneho vzdelávania v Materskej škole, Ulica D. Krmana
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy

PaedDr. Silvia Bošnovičová –  riaditeľka  Materskej školy, Ulica A. Mišúta
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania

Anna Henčelová – učiteľka predprimárneho vzdelávania v Materskej škole, Nábrežie sv. Cyrila
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a modernizáciu materskej školy

Eva Vakulová – učiteľka predprimárneho vzdelávania v Materskej škole, Ulica Š. Závodníka
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy

Mgr. Adriana Pammerová – učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania v Základnej škole, Ul. P. Dobšinského
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Mgr. Dagmar Krchnavá – učiteľka primárneho vzdelávania v  Základnej škole, Ulica energetikov
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Mgr. Darina Struchová – učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania v Základnej škole, Malonecpalská ulica
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a prínos v oblasti vyučovania cudzích jazykov

Mgr. Alena Juríková – učiteľka primárneho vzdelávania v Základnej škole, Mariánska ulica
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Dagmar Vavrincová – vedúca vychovávateľka školského klubu detí  v Základnej škole,  Ulica Rastislavova
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Mgr. Eva Studená – učiteľka primárneho vzdelávania v  I. Základnej škole, Ulica Sama Chalupku
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Mgr. Iveta Páleschová – učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania v Základnej škole, Ulica P. J. Šafárika
Plaketa J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy

Eva Matiašková – zástupkyňa riaditeľky Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a prínos v oblasti umeleckého vzdelávania

Marta Andrisová – vychovávateľka v Centre voľného času Spektrum
Plaketa J.A. Komenského za celoživotný prínos vo výchovno-vzdelávacej práci zameranej na záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže

Všetkým oceneným učiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za obetavú prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania v našom meste a do ich ďalšej pedagogickej činnosti im želáme veľa entuziazmu, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri