Ocenení žiaci základných škôlLorem ipsum dolor sit amet 13. 6. 2014 10:53

Najúspešnejší žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2013/2014.

Základná škola, Ul. Pavla Dobšinského

1.Lea Mátychová, žiačka 1.A,
je veľmi šikovná, ctižiadostivá a hlavne zodpovedná. S radosťou sa zapája do všetkých školských a mimoškolských aktivít. Krásne maľuje a píše básničky. S jej literárnym  dielkom - básňou Moja  flautička a ja získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe. Žiačku do súťaže pripravila pani učiteľka Mgr. Iveta Michalíková.

2. Gabriela Ficová, žiačka 8.A,
pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Peniaškovej sa už od 6. ročníka aktívne zapája do biologických súťaží. Je víťazkou okresného kola biologickej olympiády v kategórii C a v krajskom kole obsadila 3. miesto. V prírodovednej súťaži Poznaj a chráň  obsadila 2. miesto a školu úspešne reprezentovala aj v krajskom kole.

Základná škola, Ulica  energetikov

3. Alena Štorcelová, žiačka 6.B,
je žiačkou s výborným prospechom a vzorným správaním. Aktívne a ochotne sa zúčastňuje všetkých školských podujatí a súťaží. Je úspešnou riešiteľkou krajského kola geografickej olympiády a v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec získala za svoj výkon Cenu starostky obce Uhrovec.
Do súťaží žiačku pripravovali pani učiteľky : Mgr. Alena Štorcelová a Mgr. Zoja Kozáková.

4. Stanislav Kračmer, žiak 6.B,
patrí medzi talentovaných žiakov školy. Je víťazom krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“, na ktorú ho pripravovala pani učiteľka
Mgr. Alena Šimočková. Aktívne sa zapája aj do speváckych a dramatických súťaží, nechýba však ani na žiadnej športovej či vedomostnej súťaži.

5. Simona Barcíková, žiačka 8.B,
dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V medzinárodnej matematickej súťaži Klokan dosiahla 100-percentnú úspešnosť a obsadila 1. miesto. Svoj matematický talent rozvíja pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Dorogi. Vo voľnom čase sa venuje hre na klavíri, tancuje v tanečnej skupine Fantastik a priam umelecky dokáže vyzdobiť tortu.

Základná škola, Malonecpalská ulica

6. Jakub Krajč, žiak 7.A,
dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Jeho zatiaľ najväčším úspechom je 3. miesto v slovenskom finálovom kole celoeurópskej Matematickej olympiády Pangea pre žiakov základných a stredných škôl. Školu reprezentoval aj v geografickej a dejepisnej olympiáde, kde bol úspešným riešiteľom. Jakub sa rád zapája aj do ďalších aktivít školy, výborne sa učí a má vzorné správanie. Na matematickú olympiádu ho pripravovala pani učiteľka 
Mgr. Anna Lukačovičová.

Základná škola, Mariánska ulica

7. – 8. Matej Mazúr, žiak 5.A, Jakub Mazúr, žiak 7.A - programu vzdelávania intelektovo nadaných detí,
pravidelne reprezentujú školu a mesto vo  viacerých súťažiach a podujatiach spojených s robotickou tematikou. Svojej záľube sa venujú aj v  záujmovom útvare  Stavanie robotov z Lega. V medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov - Trenčiansky robotický deň v  kategórii Stavebnice -  projekt Ľudské telo získali 2. miesto, a tiež v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov Istrobot 2014 v kategórii Voľná jazda obsadili 4. miesto. Bratov Mazúrovcov do súťaží pripravuje pani učiteľka  Mgr. Viera Jacková.

9. Dario Mikuš, žiak 5.A -  programu vzdelávania intelektovo nadaných detí,
je to nadaný chlapec so zmyslom pre presnosť, efektívnosť a pracovitosť. Intenzívne sa zaujíma o programovanie, pracuje v záujmovom útvare Programujeme s Baltíkom. 
Je víťazom celoslovenského kola Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v  kategória B. Programovaniu sa venuje pod vedením pani riaditeľky školy
Mgr. Ľudmily Peticovej.

10. Ján Šimo, žiak  5.B,
je svedomitý a usilovný, dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Medzi jeho záľuby patrí programovanie, ktorému sa venuje aj v rámci školského záujmového útvaru Programujeme s Baltíkom.
V celoslovenskom  kole Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v kategórii B získal 3. miesto. Do súťaže ho pripravovala pani riaditeľka školy  Mgr. Ľudmila Peticová.

11. Juraj Šuňal, žiak 6.B,
v škole dosahuje vynikajúce výsledky, patrí medzi najšikovnejších žiakov triedy. Aktívne sa zapája do recitačných súťaží, každý úspech ho povzbudí do ďalšej práce.
V celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička získal 2. miesto. Umeleckému prednesu sa venuje pod vedením pani učiteľky  Mgr. Janky Běhounkovej.

12. Lenka Baranovičová, žiačka 8.A - programu vzdelávania intelektovo nadaných detí,
je aktívna a ctižiadostivá, mimoriadne tvorivá v jazykovej oblasti. Píše básne, texty k piesňam a rôzne poviedky. Jej najväčšie úspechy sú:
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B,
4. miesto v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku v kategórii C,
3. miesto v celoslovenskej súťaži v tvorbe literárnych prác Medziriadky v kategórii poézia a čestné uznanie v kategórii próza,
2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Senica v kategórii poézia a v kategórii prózy tak isto 2. miesto.
Lenku do súťaží pripravovali pani učiteľky Mgr. Anna Kocúriková a Mgr. Janka Běhounková.

13. Pavol Beňadik, žiak 8.A,
je usilovný,  cieľavedomý žiak, ktorý sa zapája do mnohých vedomostných súťaží a olympiád.  Získal:
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B,
4. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii F,
4. miesto v celoslovenskom kole súťaže v programovaní BALTIE 2014 v kategórii C. Pavla do súťaží pripravovali pani učiteľky: Mgr. Eva Struhárová, Mgr. Katarína Oberfrancová a Mgr. Ľudmila Peticová.

Základná škola, Rastislavova ulica

14. Patrik Prístupný, žiak 7.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,
dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, je skromný a má silný vzťah k technike a prírodovedným predmetom. V krajskom kole technickej olympiády v kategórii B obsadil 3. miesto. Do tejto súťaže ho pripravil pán učiteľ  Mgr. Jozef Spišiak.

15. – 16. Damián Jalakša a Roman Lenčeš, žiaci 8.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,
dosiahli pod vedením pána učiteľa Mgr. Jozefa Spišiaka  vynikajúce úspechy v technických súťažiach. Sú víťazi nielen krajského kola, ale aj celoslovenského kola technickej olympiády.
Títo dvaja talentovaní žiaci  sa tiež zúčastnili súťaže organizovanej v rámci projektu  podpory profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie. Chlapci reprezentovali školu a mesto v  dvoch celoštátnych kolách - Damián Jalakša sa umiestnil na krásnom 2. mieste a Roman Lenčeš na 4. mieste. Obaja dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

17. Michal Mjartan, žiak 8.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,
má záľubu v štúdiu histórie, už od šiesteho ročníka je každoročne  úspešným riešiteľom dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku vybojoval v krajskom kole dejepisnej olympiády prvé miesto a v celoštátnom kole v Bratislave sa stal úspešným riešiteľom  - obsadil siedme miesto. Michal je výborným žiakom, dlhodobo úspešne reprezentuje školu. Do dejepisnej olympiády ho pripravovala pani učiteľka
Mgr. Ľubica Schutová.


18. Igor Hoppan, žiak 9.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,
je každoročne úspešným riešiteľom matematickej a geografickej olympiády, víťazom okresného kola Pytagoriády, no najväčšie úspechy dosahuje v šachových turnajoch. V tomto školskom roku získal 3. miesto v krajskom kole šachového turnaja v Trenčíne a kvalifikoval sa do celoslovenského kola, kde vybojoval dvanáste miesto.
Igor spolu s Michaelou Kevickou, žiačkou 9.B a Miroslavom Mikuškom, žiakom 6.A tvorí úspešné družstvo šachistov. Na majstrovstvách trenčianskeho kraja obsadili 3. miesto. Mladým šachistom sa venuje pán učiteľ Mgr. Peter Tomášik.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

19. Sofia Olšovská, žiačka 7.B,
dosahuje vynikajúce študijné výsledky , zodpovedne si plní svoje školské povinnosti, čím je dobrým príkladom pre ostatných spolužiakov. Pod vedením pani učiteľky Jaroslavy Andrašíkovej získala v krajskom kole olympiády francúzskeho jazyka v kategórii 1A 3. miesto. Sofia sa aktívne zapája aj do mimoškolských podujatí, vo voľnom čase sa venuje tancu.

20. Patrícia Záhumenská, žiačka 9.B,
počas celej dochádzky do základnej školy prospieva s vyznamenaním. Je bystrá, šikovná, zároveň však skromná a milá, čo oceňujú nielen učitelia, ale aj spolužiaci.
V krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B obsadila 3. miesto.
Do súťaže ju pripravila pani učiteľka Jaroslava Andrašíková.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

21. Nicolas Heredia, žiak 2.B,
je spoluautorom víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe a v medzinárodnej výtvarnej súťaži s ekologickými námetmi získal 1. miesto. Výtvarných súťaží sa zúčastňuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Homolovej. 

22. Karin Čičáková, žiačka 2.B, je spoluautorkou víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Dúha získala v kategórii mladších žiakov 2. miesto. Karin do súťaže pripravila pani učiteľka Mgr. Homolová.

23.  Ella Ťapajnová, žiačka 3.A,
vyniká v prednese prózy, pre každého poslucháča je zážitkom počuť ju recitovať. V krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín svojím prednesom prózy vybojovala 2. miesto. Recitácii sa venuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Martincovej.
 
24. Daniel Jergič, žiak 4.B,
je úspešný riešiteľ matematických a informatických súťaží, 1. miesto získal v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe v kategórii multimediálne práce. Do súťaže ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Martincová.

25. Valentína Harcegová, žiačka 5.A,
sa aktívne zapája do výtvarných súťaží. Pod vedením pani učiteľky
Mgr. Kelemenovej získala 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ. Jej záľubou je okrem maľovania aj spev a tanec.

26. Dária Zubovská, žiačka 6.A,
je všestranne nadaná, svoj výtvarný a hudobný talent si rozvíja štúdiom v základnej umeleckej škole. V tomto školskom roku získala pod vedením pani učiteľky
Mgr. Kelemenovej 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ.

27. Adrián Kočiš, žiak 8.A,
získal čestné uznanie v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Európa v škole – škola v Európe. Reprezentuje školu aj v rôznych športových súťažiach, dlhoročne dosahuje veľmi dobré študijné výsledky. Do súťaže ho pripravovala pani učiteľka
Mgr. Kelemenová.

28. Tomáš Vlčko, žiak 8.B,
jeho najväčšou záľubou je história a geografia, každoročne sa zapája do viacerých predmetových olympiád. V tomto školskom roku získal v krajskom kole dejepisnej olympiády výborné 3. miesto. Do súťaže Tomáša pripravila pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Kocková.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

29.Viktória Granecová, žiačka 7. ročníka,
sólový spev študuje v triede pani učiteľky Kataríny Šotnárovej, svoj talent prezentuje na rôznych kultúrnych  podujatiach. Školu a mesto úspešne reprezentuje v súťažiach v speve klasickej aj populárnej piesne na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.
Viktória je víťazkou:
- celoslovenskej vokálnej súťažnej prehliadky Stančekova Prievidza,
- celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Bojnická perla,
- festivalu detských spevákov populárnej piesne Studnička,
- detskej speváckej súťaže Jesienka.


30. Anna Bártová, žiačka 1.ročníka druhého stupňa,
sólový spev študuje v triede pani učiteľky Jany Pernišovej, často vystupuje na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach organizovaných školou, kultúrnymi inštitúciami či mestom. Anička získala prvé miesto :
- na festivale  spevákov populárnej piesne Krištáľová váza,
- v  celoslovenskej súťaži v speve populárnej piesne  ValentFest,
- v súťaži v speve populárnej piesne Bojnická perla a zároveň je aj laureátkou tejto speváckej súťaže. Tiež sa  pýši titulom Malokarpatský slávik 16. ročníka súťaže spevákov populárnej piesne.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri