Obyvatelia Prievidze môžu zasielať návrhy na ocenenie Prievidzský anjelLorem ipsum dolor sit amet 16. 1. 2020 13:08

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel, ktoré sa bude konať 27. marca 2020.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Obsah návrhu musí obsahovať:
- meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
- bydlisko / sídlo navrhovanej osoby
- profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
- charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
- odôvodnenie predloženého návrhu,
- základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).


Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza.

Tlačivo na stiahnutie TU:

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 29. februára 2020 osobne, poštou alebo e-mailom na adresu michaela.bartusova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri