Obyvatelia môžu pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služiebLorem ipsum dolor sit amet 16. 5. 2018 09:10

Mesto Prievidza vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a predkladá na pripomienkovanie návrh KPSS na roky 2018-2022.

Spracovateľ vychádzal z dotazníka, ktorý bol zverejnený na webe mesta a tiež boli informácie získané od neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení poskytujúcich sociálne služby.
   

KPSS stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám v súlade s PHSR – Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a platnou legislatívou.
   

Komunitý plán sociálnych služieb :

Svoje návrhy a pripomienky k predloženému návrhu KPSS predkladajte v termíne do 31.5.2018
-    poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
-    mailovou poštou na adresu:
jana.javorcekova@prievidza.sk
iveta.zimancokova@prievidza.sk
jana.kralova@prievidza.sk

Za Vaše návrhy a pripomienky Vám ďakujeme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri