O odstránení nevyužívanej stavby konečne rozhodnuté15. 11. 2013 07:55

Obyvatelia sídliska Kopanice sa už viac rokov dožadovali odstránenia nefunkčnej stavby dotláčacej stanice, ktorá bola ako majetok mesta v minulosti súčasťou sústavy tepelných zariadení v správe Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. (PTH).

Dotláčacia stanica už doslúžila a jej vzhľad nepridáva na kráse lokalite na Ulici V. Benedikta. Mesto Prievidza ako vlastník stavby, slúžiacej pôvodne na účel rozvodu tepla, sa viac ako dva roky snaží o jej odstránenie. Pokiaľ ju malo v nájme PTH a slúžila k účelu, museli jej nevábny vzhľad ľudia strpieť. PTH stavbu dotláčacej stanice napokon vrátilo mestu. V apríli 2011 podpísala vtedy nová primátorka mesta žiadosť o odstránenie stavby na príslušný stavebný úrad, ktorý rozhodol v prospech mesta. Napriek tomu, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť už 28. apríla 2011, stavba stále nie je odstránená.

Chýbali financie
Nezainteresovaní sa preto pýtajú na dôvody a obviňujú mesto z neschopnosti konať. Dôvody sú však veľmi prozaické - peniaze. Mesto, topiace sa v dlhoch a šetriace na každom kroku, nenašlo v roku 2011 vlastné zdroje, aby zafinancovalo nákladné odstránenie stavby. Tento výdavok sa síce dostal do návrhu rozpočtu v roku 2012, ale napokon sa pre nedostatok disponibilných zdrojov nerealizoval. A  tak sa stalo, že mesto muselo požiadať na jar tohto roku o zmenu pôvodného rozhodnutia, aby dosiahlo predĺženie termínu. Stavebný úrad súhlasil a rozhodnutie, voči ktorému žiadny z účastníkov konania nemal námietky, pozmenil a určil podmienku o lehote na odstránenie stavby najneskôr do 28. apríla 2015.

Našli sa zdroje
Stále však bolo treba vyriešiť financie na náklady spojené s odstránením stavby. Až sa  konečne ľady pohli.
„Keďže sa nenašli peniaze v rozpočte mesta, intenzívne som sa snažil nájsť alternatívne riešenie. Na predstavenstve PTH sme sa napokon dohodli, že táto spoločnosť odstránenie stavby, ktorú používala, zafinancuje,“ vysvetlil viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina, ktorý je zároveň členom predstavenstva v PTH. To na svojom zasadnutí schválilo 5 tisíc eur na demoláciu stavby bývalej dotláčacej stanice.

Zlý technický stav
Na sídlisku Kopanice zazneli aj názory, či by niekto stavbu nekúpil a či by na nej mesto nemohlo zarobiť. Túto možnosť vyvracajú slová viceprimátora Prievidze.
„Doteraz nik neprejavil záujem o túto stavbu. Žiaľ, je v takom zlom technickom stave, že jej ďalšie použitie by nielen ohrozovalo bezpečnosť obyvateľov mesta, ale zároveň by postavilo mesto ako vlastníka do polohy porušovateľa zákona o tepelnej energetike. Z toho totiž vyplývajú povinnosti, ktoré už mesto nie je schopné splniť, nakoľko stavba neslúži svojmu účelu,“ vysvetlil Ľuboš Maxina a dodal: „Som v každom prípade rád, že už nič nebráni tomu, aby sa táto nefunkčná stavba konečne stala minulosťou.“

Branislav Bucák


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri