Novozriadená komisia pre nakladanie s prebytočným majetkom21. 1. 2013 08:28

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 11.12.2012 schválilo uznesenie č. 396/12, ktorým bola zriadené 9-členná  Komisia pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta.

Komisia je dočasným iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý bude vykonávať svoju činnosť do 30. júna 2013. Medzi základné úlohy komisie patrí najmä vypracovávanie stanovísk a predkladanie návrhov a podnetov pre nakladanie s majetkom mesta Prievidza, ktorý je dlhodobo prebytočný, opakovane nepredajný, v havarijnom  stave alebo ktorého údržba a ďalšia prevádzka je nehospodárna a neefektívna, alebo v krátkej budúcnosti taká bude.

Za členov komisie boli zvolení títo poslanci a zamestnanci mesta: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Bc. Roman Hlaváč, Ing. Peter Petráš, Ing. Jozef Polorecký, Július Urík, JUDr. Róbert Pietrik a MVDr. Norbert Turanovič.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri