Novoročný príhovor primátorkyLorem ipsum dolor sit amet 7. 1. 2015 13:25

Aj keď v nás ešte stále  doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho pracovného roka.  Roka, ktorý je pre nás opäť výzvou. So starým rokom sa končí jedno volebné obdobie a s rokom novým začíname v Prievidzi novú éru, ktorá nás nasledujúce 4 roky čaká.

Takto pred 4 rokmi som sa vám prihovárala po prvý krát. Pred nami stáli nepopulárne  tvrdé opatrenia, ktoré boli nevyhnutné k tomu, aby sme  mesto zachránili od finančného kolapsu. Postupne sme v spoločnom úsilí dokázali otočiť smerovanie Prievidze z úpadku k prosperite. Postupne sme ho menili. Menili sme Prievidzu  ozdravovaním verejných financií, začali sme riešiť rapídne znižovanie počtu obyvateľov, meniť infraštruktúru, školstvo, životné prostredie a v neposlednom rade prístup politikov k ľuďom.

Predchádzajúce 4 roky boli v mojom živote tie najťažšie, pretože som počas nich musela riešiť problémy, ktorým sme sa mohli vyhnúť, keby sa v Prievidzi robila zodpovedná politika aj v minulosti.

Ale tak, ako je to aj v našich rodinách, aj v  meste platí, že ak vám na niečom záleží, ak máte niečo naozaj radi, obetujete pre to všetko. Do práce pre mesto som vkladala naozaj všetko a môžem povedať, že každému z vás sa dnes môžem zodpovedne pozrieť do očí. Prievidzu a jej obyvateľov mám rada ako vlastnú rodinu, je mojim domovom, v ktorom chcem žiť. Preto mi na vás a na meste záleží.

Posledný rok 2014 bol pre Prievidzu úspešný. Po prvých dvoch rokoch    predchádzajúceho  volebného obdobia, v ktorom sme museli šetriť, sme ďalšie dva roky úspešne smerovali  mesto  k  lepšiemu. Rok 2014 bol zavŕšením tejto snahy. V ňom sme dokázali realizovať množstvo dôležitých a pre obyvateľov potrebných vecí.

Pokračovali sme v rekonštrukciách ciest, ale i budov základných a materských škôl. Revitalizovali sme parky a  mestskú zeleň, opravovali sme   kultúrne stánky v prímestských častiach. Budovali sme nové parkovacie miesta, detské centrálne ihriská a postupne sa pustili do rekonštrukcie Domu smútku i cintorínskej komunikácie na Mariánskej ulici. Pre športovcov sme zrealizovali novinku - in lineovú plochu na Zimnom štadióne a pre malých športovcov sme vybudovali chodník pre cyklistov a korčuliarov. V   roku 2014 sme podporovali predovšetkým deti a to najmä finančnými dotáciami na mládežnícke športové kluby. Podporovali sme mladé rodiny a odovzdali sme do užívania už druhú bytovku určenú predovšetkým   mladým rodinám. Starali sme sa aj o  seniorov finančným zabezpečením všetkých denných centier.

Vďaka tvrdým opatreniam sme poslali do zabudnutia také problémy, ako sú nekonečné výtlky na komunikáciách Na Karasiny,  Ceste Vl. Clementisa, Ulici Š. Králika, či Ulici M. Rázusa. Vyriešili sme problém s nedostatkom hrobových miest, ale aj  neestetického vzhľadu našich parkov, ktoré boli bez života a vhodnými zásahmi sa stali dobrým miestom na relax. Na sídliská sme vybudovaním centrálnych ihrísk vrátili detský smiech a radosť.

Naše počiny a snaženia podliehali viacerým hodnoteniam. V tomto roku bola Prievidza úspešná   v získavaní rôznych ocenení. V internetovej súťaži  o Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014 sa mesto Prievidza v kategórii MESTÁ umiestnilo opäť na popredných priečkach. V tomto roku poskočila Prievidza na 4. miesto. Pokiaľ nepočítame posledné tri ročníky, nikdy pred tým sa Prievidza medzi najkrajšími mestami Slovenska neobjavovala. Okrem toho sme získali Zlaté vedro za najlepšie výsledky v projekte Odkazprestarostu.sk za komunikáciu. Ďalším významným ocenením je hodnotenie transparentnosti, v ktorom sa Prievidza ocitla na 2. mieste zo všetkých miest na Slovensku. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko  hodnotí v projekte Otvorená samospráva transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku. A sériu ocenení koncom roka zavŕšila hlavná cena pre  mestskú kroniku a monografiu mesta. Takéto hodnotenia sú dôkazom, že svoju prácu robíme zodpovedne, so srdcom a pre obyvateľov.

Milé Prievidžanky, Prievidžania,

15. novembra tohto roku ste rozhodli, že dostávame od vás dôveru na ďalšie 4 roky. Poverili ste nás, aby sme rozhodovali o tom, ako a kam má smerovať vývoj  mesta v budúcich rokoch. Za uvedenú dôveru vám všetkým ďakujem. Uvedomujem si zodpovednosť o to viac, že počet získaných hlasov 9175 je doteraz najvyšším počtom hlasov, aký kandidát na primátora Prievidze od roku 1990   a určite aj v celej histórii mesta získal. Je to pre mňa záväzok a ja sľubujem, že budem v politike aj naďalej zodpovedná, budem tu predovšetkým pre našich obyvateľov a nie pre rôzne lobistické a záujmové skupiny.

Stojíme na začiatku  nového volebného obdobia a budeme mať príležitosť zanechať ďalšiu štvorročnú  stopu nášho pôsobenia.

Cítim sa byť pripravená a dostatočne silná pokračovať už v začatej práci. Verím, že skúseností a poznatky  získané počas prvého volebného obdobia, sú dobrým základom a východiskom pre ďalšiu prácu. Mám víziu a ciele, ktoré chcem dosiahnuť. Verte, že keby som necítila v sebe silu posunúť naše mesto ďalej, neuchádzam sa opätovne o vašu podporu.

Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo sme začali. Bude nevyhnutné naďalej ísť cestou znižovania zadlženosti a súčasne zabezpečiť plnenie potrieb  obyvateľov ako sú opravy ciest a chodníkov, budovanie parkovacích miest, či oddychových a športových zón. Zároveň je nutné riešiť obrovský investičný dlh na budovách škôl a škôlok. Avšak na rok 2015 máme pripravený reálny plán investičných akcií, ktorý je už podporený aj schváleným rozpočtom.

Za všetky akcie pre skvalitnenie života vás všetkých spomeniem tie najdôležitejšie – rekonštrukcia námestia Jozefa Cígera Hronského a revitalizácia časti Námestia slobody s vodným prvkom. Na  ďalšie opravy ciest a chodníkov mienime použiť viac ako pol milióna eur. Vybudovaním parkoviska v predstaničnom priestore zvýšime podstatne kapacitu parkovania a odľahčíme centrum mesta. Projekčne ideme pripraviť diagnostiku mosta na Košovskej ceste pri Nestlé, ale aj cyklotrasu medzi Prievidzou a Bojnicami.  Pripravujeme stavebné povolenie pre realizáciou Lávky ponad Handlovku smerom na Piesky pri reštaurácii Sabia.  Vybudujeme za 60 tisíc eur nové parkovacie plochy po sídliskách podľa rozhodnutia poslancov a opravíme za 50 tisíc aj niektoré chodníky v  jednotlivých lokalitách.

Ani podmienky na šport či kultúru nezostanú bez povšimnutia. Futbalisti vo Veľkej Lehôtke sa konečne dočkajú šatní a sociálnych zariadení  a na kultúrnom dome v Malej Lehôtke vymeníme kompletne okná.

Budem sa snažiť, aby sme v čo najširšej miere využili čerpanie mimorozpočtových prostriedkov, najmä z fondov Európskej únie.

Za samozrejmosť považujem, že ja osobne sa budem zapájať do aktivít, smerujúcich k podpore výstavby R2 a obchvatu mesta Prievidza. Verím, že aj iní poslanci MsZ, ktorí budú mať možnosť zapojiť sa a pomôcť realizácii týchto projektov, využijú všetky dostupné možnosti pomoci.

Mojou   najväčšou osobnou výzvou je zabezpečiť príchod nového investora do priemyselného parku. Je to úloha, ktorej splnenie je podmienené viacerými okolnosťami a je k tomu potrebná súčinnosť samosprávy i štátu. Verím, že obdobie, ktoré začíname, bude tým, v ktorom poskytneme ľuďom to najdôležitejšie okrem zdravia – možnosť pracovať. Cítim to od spoluobčanov, že očakávajú vyriešenie tohto regionálneho problému   a urobím všetko preto, aby som ich potreby a svoje prísľuby naplnila a zavŕšila tak vynaložené úsilie.

Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov viem, že aj toto nastávajúce obdobie nebude len o príjemnej práci a rozhodovaní, čo budeme budovať. Bude však aj o nepopulárnych rozhodnutiach, ktoré sú niekedy nevyhnutné, aby sa problémy vyriešili. Je ľahké byť v politike populistom, ktorý sľúbi to, čo ľudia chcú počuť, ale oveľa ťažšie je byť realistom, ponúkajúcim riešenia a byť v nakladaní s verenými financiami zodpovedný. Pevne však verím, že postupne dosiahneme stanovený cieľ a víziu na ďalšie 4 roky a z Prievidze vybudujeme moderné mesto. Naše mesto, náš domov chceme vybudovať tak, aby každá generácia v ňom žijúca našla to svoje, aby mesto slúžilo ľuďom vo všetkých oblastiach a to s kvalitným a moderným servisom.

Milí Prievidžania!

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život...,ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto vám želám, aby boli vo vašich životoch tí správni ľudia, ktorých  nikdy nebudete musieť meniť !

Do  nového roka 2015 vám zo srdca želám veľa zdravia, lásky, radosti a pokoj do vašich rodín. Nech je pre vás úspešný a šťastný.

Vaša primátorka Katarína Macháčková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri