Nové možnosti štúdia v Prievidzi6. 6. 2012 16:46

V akademickom roku 2012/13 ponúka Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Prievidzi okrem bakalárskych študijných programov Informatika a Manažment aj nové formy vzdelávania. Je to vzdelávanie typu ´Univerzita tretieho veku´ v študijných programoch Zdravý životný štýl a Človek a počítač.

Program Zdravý životný štýl je trojročným študijným programom určeným záujemcom vo veku od 45 rokov. Štúdium v programe Človek a počítač trvá dva roky a prihlásiť sa môžu uchádzači, ktorí dovŕšili vek 55 rokov. Výučba prebieha jeden až dvakrát mesačne  počas pracovných dní v popoludňajších hodinách.

Ďalším typom vzdelávania je Doplňujúce pedagogické štúdium (tzv. pedagogické minimum) v externej forme. Štúdium je určené záujemcom - absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium je však umožnené aj aktuálnym študentom druhého stupňa VŠ vzdelávania študujúcim na Žilinskej univerzite. Absolventi získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách. Študovať môžu aj absolventi bakalárskeho štúdia a absolventi stredných škôl, ktorí absolvovaním DPŠ získajú pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy.

Bližšie informácie o možnostiach a podmienkach štúdia poskytnú pracovníci detašovaného pracoviska na Bakalárskej ul. 2, tel. 54 230 56, 0905 544 500, sek@pd.uniza.sk, alebo www.pd.uniza.sk.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri