Nové formuláre pre dotácie z rozpočtu mesta na rok 202027. 11. 2019 12:13

Samospráva upozorňuje verejnosť, že od 20.11.2019 nadobudlo účinnosť nové VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu, ktorým sa okrem iného aktualizovali aj formuláre pre žiadateľov.

Na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, ktoré nahradilo VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1 až 3. Súčasťou platného VZN sú aj nové tlačivá žiadosti o dotáciu.

Upozorňujeme žiadateľov, že od 20.11.2019 je preto potrebné predkladať žiadosti na základe nových formulárov. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Tlačivá a dokumenty k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020:

Žiadosť o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1)
Zúčtovanie poskytnutej dotácie (Príloha č. 2)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 3)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri