Nové denné centrum Sever11. 9. 2017 10:09

Na sídlisku Kopanice vzniká nové denné centrum seniorov Sever. Ide v poradí o siedme denné centrum, ktoré pôsobí na území mesta. Svoju činnosť spustí od prvého januára 2018.

Mestu Prievidza bola doručená žiadosť obyvateľov seniorského veku sídliska Kopanice na podporu spolupráce spočívajúcu v zriadení nového denného centra  na tomto sídlisku a poskytnutie vhodného priestoru na stretávanie sa a organizovanie aktivít v oblasti vzdelávania sa, organizovania kultúrnospoločenských podujatí, zájazdov, športových aktivít.

Žiadatelia ako dôvod založenia nového denného centra odôvodňujú svoju požiadavku tým, že súčasné DC na území mesta  majú naplnenú kapacitu. V stanovenom termíne predložili záväzné prihlášky do novovznikajúceho centra v počte 73 osôb. 

V súčasnosti má mesto Prievidza zriadených šesť denných centier s počtom 671 seniorov. (DC Bôbar 250 členov, DC Píly 72 členov, DC Necpaly 146 členov).
Nové denné centrum Sever bude mať svoje sídlo v Centre voľného času, Ul. K. Novackého 14 v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri