Nové byty v Necpaloch odovzdanéLorem ipsum dolor sit amet 16. 12. 2013 08:31

Mesto Prievidza spolu s realizátorom a investorom stavby odovzdalo nájomcom  nové byty na Gazdovskej ulici v časti Necpaly.

Nové byty sú prednostne určené pre mladé rodiny s deťmi. Nájomný bytový dom 2 x 12 b.j. je vybudovaný v intraviláne mesta Prievidza na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici, na pozemkoch v katastrálnom  území Prievidza v r.2013 spoločnosťou TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka v blízkosti tenisovej haly a jestvujúcich bytových domov. Tomuto charakteru bola prispôsobená architektúra objektu – výškové a architektonické riešenie – 4 nadzemné podlažia, plochá strecha. Riešenie bytového domu rešpektuje  terénne danosti existujúcich pozemkov, prístupové komunikácie a okolitú  existujúcu zástavbu v danej lokalite. Bytový dom je osadený tak, aby svojou polohou negatívne neovplyvňoval jestvujúce objekty. K bytovému domu je zabezpečený samostatný prístup z miestnej komunikácie – z jestvujúcej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú je napojená navrhovaná komunikácia s odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením.  Bytový dom je napojený na dostupné inžinierske siete prostredníctvom nových prípojok. Do objektu sú privedené prípojky -  vodovodná, kanalizačná, elektrická a   teplovodná.

Bytový dom je štvorpodlažný,  pozostáva z dvoch identických častí – sekcií s 12 b.j. s dvomi samostatnými vstupmi. Na prízemí domu v každej sekcii sú tri bytové jednotky:

- jeden dvojizbový byt (spálňa, WC, kúpelňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou),

- jeden jednoizbový byt (chodba, samostatné WC, kúpelňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou),

- jeden jednoizbový byt (chodba, spoločné WC s kúpelňou, kuchyňa spojená s obývacou izbou),

- spoločné priestory: pivnica – kočikáreň  (priestor CO), technická miestnosť (na umiestnenie elektromerov), priestor pod schodiskom, závetrie, zádverie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku.

Nájomcovia
Nájomcovia boli žrebovaní na zasadnutí Bytovej komisie pod notárskym dohľadom zo zoznamu uchádzačov, ktorí spĺňali podmienky. Nakoľko výstavba uvedených bytov sa uskutočnila v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, musia budúci nájomcovia spĺňať aspoň jednu z nasledovných podmienok:
a) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje trojnásobok životného minima; pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.
b) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok životného minima, ak
- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri