Nové 3D tlačiarne pre deti17. 6. 2019 08:58

.

„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“
Názov projektu: AdTech
Kód projektu v ITMS2014+: 304011D118
Trvanie projektu: od 28.10.2016 do 29.08.2020
Vedúci partner: Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Prievidza
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
www.sk-cz.eu 

Stručný opis projektu
Cieľom  projektu   je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Projekt je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov základných škôl pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi.

Čiastkové ciele:
-    Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače v súlade s potrebami miestnych zamestnávateľov, jeho overenie so žiakmi a pedagógmi vo výuke základných škôl v oboch krajinách, zabezpečenie predpokladov pre systémové využitie, vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku 
-    Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch, stimulácia záujmu o ďalšie štúdium techniky
-    Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúci uplatniteľnosť na trhu práce

Celkové výdavky projektu predstavujú  211 574,76 EUR; (Karviná: 110 389,16 EUR, Prievidza: 101 185,60 EUR)
Výška nenávratného finančného príspevku bude pre mesto Karviná: 99 350,23 EUR a pre mesto Prievidza 96 126,32 EUR
Spolufinancovanie mesta Karviná je 11 038,93 EUR a Prievidza je 5 059,28 EUR.
 
Výsledky projektu:
Dňa 6. júna 2019 bolo do priestorov Centra voľného času v Prievidzi dodané technické vybavenie potrebné pre plnenie cieľov projektu, pre vývoj a realizáciu vzdelávacieho programu žiakov základných škôl s využitím technológie 3D tlače. Dodávateľská firma Elvira spol. s r.o. z Prahy uskutočnila odbornú inštaláciu,  kalibráciu zariadení, predviedla funkčnosť 3D scanerov a tlačiarní, vytlačila skúšobný objekt a zaškolila členov projektového tímu za mesto Prievidza pre obsluhu zariadení.
V tomto období prebieha zaškolenie lektorov – učiteľov zo siedmich, základných škôl a CVČ, ktorí zároveň prevezmú technické vybavenie pre jednotlivé školy zúčastnené na projekte. Od septembra školského roku 2019/2020 potom bude projekt pokračovať overením navrhnutých vzdelávacích programov v praxi – výukou žiakov 7., 8. a 9. ročníkov zúčastnených základných škôl. Jedna zostava technického vybavenia zostane v priestoroch CVČ Prievidza, kde bude k dispozícii žiakom ostatných škôl a všetkým aj v rámci voľnočasových aktivít, na zoznámenie sa so súčasnými metódami a postupmi 3D tlače.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri