Nočný kľud: platí aj pri rekonštrukciách a stavebných úpraváchLorem ipsum dolor sit amet 26. 11. 2012 12:24

Mesto Prievidza prijalo už v roku 1994 Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Časť tohto nariadenia je špeciálne venovaná právam a povinnostiam vlastníkov bytov. Podľa tohto  nariadenia má každý vlastník bytu a nebytového priestoru povinnosť udržiavať danú nehnuteľnosť v stave spôsobilom na riadne užívanie a taktiež vykonávať údržbu a opravy, aby zabezpečil požadovaný stav. Nariadenie i  platná legislatíva SR taktiež zdôrazňujú, že vykonávané opravy a iné nakladanie s bytom a nebytovým priestorom nesmie ohrozovať ani rušiť ostatných vlastníkov a spoluobyvateľov.

Špeciálnym prípadom je rušenie nočného  pokoja, ktorý trvá od 22:00 h do 06:00 h.  Nočný pokoj je povinná dodržiavať každá osoba. Ten nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku, ktorý prekračuje prípustné hodnoty. Výnimkou na porušenie nočného  pokoja je oslava posledného,  respektíve prvého dňa v roku a taktiež oslava spoločenských akcii, na ktoré vydalo mesto Prievidza špeciálne povolenie.


Ako uvádza správa Verejného ochrancu práv špeciálne o problematike vytvárania nadmerného hluku a povinnosti zabrániť mu,  najvyššie prípustné hodnoty hluku sú presne definované nariadením vlády č. 40/2002 Zb. Toto nariadenie presne ukladá najvyššie prípustné hodnoty hluku, ktoré ešte neohrozujú zdravie. Taktiež ukladá povinnosť každému,  kto prevádzkuje zdroje hluku zabrániť,  aby tieto hodnoty neboli prekročené.Spomínané všeobecne záväzne nariadenie mesta Prievidza ukladá povinnosť správcovi bytov a nebytových priestorov zabezpečiť úplné a nerušené využitie práv spojených s vlastníctvom a nájmu bytu. Preto, ak sa ktorýkoľvek obyvateľ bytu cíti obmedzený vo svojich vlastníckych a nájomných právach, má právo obrátiť sa so svojou pripomienkou priamo na správcu bytu a nebytových priestorov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri