Neplatiči daní za psa12. 5. 2015 09:19

Pri doručovaní rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, doručovatelia často avizujú, že v mnohých domácnostiach bolo počuť psa a to aj napriek tomu, že rozhodnutie o stanovení dane za psa nemali  dotyční obyvatelia doručené. Mohlo sa tak stať, že si mnohí majitelia neprihlásili psa  do evidencie mesta a neplatia zaň daň. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Prievidza podlieha evidencii psov, pričom držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie na Mestskom úrade v Prievidzi.

V druhej polovici apríla doručovali zamestnanci mesta priamo do domácnosti  rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V mnohých prípadoch bolo evidentné, že v domácnosti je chovaný pes, pričom nie je v evidencii mesta, a tým  jeho majiteľovi nebola vyrubená daň za psa. Majitelia psov majú nielen evidenčnú povinnosť - prihlásiť psa do evidencie mesta, na základe čoho dostanú známku s evidenčným číslom, ale tiež daňovú povinnosť vyplývajúcu zo VZN č. 157/2014 o miestnych daniach. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, preto majitelia psov sú po dovŕšení tejto vekovej hranice povinní  podať priznanie k dani za psa (tlačivá sú dostupné na MsÚ – oddelení daní a poplatkov).  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Všeobecne záväzným nariadením č. 157/2014 o miestnych daniach je sadzba dane za jedného psa určená takto:
- pes chovaný v bytovom dome (činžiaku): 40 eur/rok  
- pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, areály firiem a pod.): 15 eur/rok  

Ak držiteľ psa neprihlási psa do evidencie mesta alebo mestu neoznámi každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, dopustí sa priestupku a hrozí mu pokuta do výšky 165 eur.

Mesto k 31.12.2014 evidovalo 2 909 psov chovaných na jeho území.  Aj vzhľadom k držiteľom psov, ktorí si svoju povinnosť  splnili, mesto zvýši za účasti mestskej polície  kontrolu pohybu psov.  Mesto aj týmto spôsobom vyzýva majiteľov psov na splnenie povinnosti, ktorá im z chovu psa na území mesta vyplýva.  Podrobnejšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovej stránke – Psy v meste.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri