Náš región, naša zem, naše potraviny16. 7. 2019 09:17

Už druhý rok sa veľa hovorí o Akčnom pláne pre transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra (APHN). Tento plán bol schválený Vládou SR. Jeho realizácia bude predstavovať dlhodobý proces, od ktorého obyvatelia regiónu očakávajú veľa pozitívnych zmien vo všetkých sférach života, hlavne v oblasti dopravy, v ekonomike, poľnohospodárstve, podnikaní, vzdelávaní, zdravotníctve, sociálnej infraštruktúre, životnom prostredí a v cestovnom ruchu v okresoch Prievidza a Partizánske.

Všetkých sa nás bytostne týka zlepšenie životného prostredia, boj s environmentálnymi záťažami a rekultivácia pôdy, ktorá by mala opätovne slúžiť poľnohospodárom. Aká je tu perspektíva? Túto otázku kladieme Ing. Stanislavovi Voskárovi, predsedovi Únie potravinárov Slovenska, prezidentovi Slovenského mliekarenského zväzu a odbornému garantovi podujatia Prievidzský rínok.

Odpoveď: Od začiatku roka 2018 som predsedom jednej z pracovných skupín, ktoré pomáhali vypracovať APHN. Zameriaval som sa hlavne na oblasť ekonomiky, poľnohospodárstva, obehového hospodárstva, na možnosti rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby a produkcie regionálnych potravín.

Ako vidíte rozvoj poľnohospodárstva na Hornej Nitre v horizonte napríklad desať rokov?

Odpoveď: Región Hornej Nitry má tradíciu v rastlinnej aj živočíšnej poľnohospodárskej výrobe. Pozemky sú tu menej roztrieštené ako v iných regiónoch Slovenska a existuje tu aj potenciál využitia pôdy, ktorá dnes nie je využívaná z dôvodu banskej činnosti. Je tu zároveň šanca na vytvorenie nových pracovných miest v oblasti obehového a organického poľnohospodárstva v regióne. Potrebujeme výraznejšie oživiť celý sektor poľnohospodárstva, no nielen ako zásobáreň surovín pre iných, ale podporiť tu aj spracovanie – výrobu miestnych potravín. Cieľom je dosiahnuť výrazné zvýšenie podielu regionálnej produkcie potravín na celkovej spotrebe obyvateľov regiónu. Predstavme si to tak, že v horizonte desať rokov bude významná časť obyvateľov nielen uprednostňovať, ale aj reálne nakupovať lokálne potraviny a to hlavne preto, lebo pozná ich pôvod a samotného výrobcu, ktorému dôveruje. 

Ako možno túto problematiku lepšie sprostredkovať obyvateľom Hornej Nitry?

Odpoveď: Je na to potrebných veľa nástrojov finančných, legislatívnych, organizačných, ale tie nie sú vždy jasne viditeľné. Čo však môžeme urobiť pre všetkých, to je organizácia príťažlivých podujatí pre verejnosť, kde ľudí prilákajú miestne chute, vône... tradičné i nové. Takým podujatím bude Prievidzský rínok, ktorý sa bude konať deň pred prievidzskými hodmi, teda v sobotu 17. augusta 2019 v centre mesta na Námestí slobody. Bude to oslava toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a uvarí na farmách a v poľnohospodárskych spoločnostiach na Hornej Nitre a čo dokážu naši šikovní ľudia v gastroslužbách ponúknuť. Tu si môžeme nájsť svojho farmára, potravinára, cestu k nemu a budúcimi nákupmi pomáhať k spoločnému rastu, ktorý pomôže spolu všetkým.
Týmto pozývam všetkých, aby si prišli vychutnať a užiť Prievidzský rínok, ktorý organizuje mesto Prievidza v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice a miestnymi akčnými skupinami Magura – Strážov, Rozvoj Hornej Nitry a Žiar.

SYMA


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri