Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby13. 6. 2014 10:51

Mesto Prievidza sa od 1.júna 2014 zapojilo do Národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby (NP POS).  V súlade s cieľmi Európskeho sociálneho fondu sa NP POS realizuje na celom území Slovenskej republiky, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja. Projektom sa tak v Prievidzi vytvoria dve pracovné miesta pre opatrovateľky.

S Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia uzatvorilo mesto Prievidza Zmluvu o spolupráci, kde jednou s podmienok bolo vytvorenie 2 pracovných miest na  celý pracovný úväzok  pre prácu opatrovateľky. Na výkon opatrovateľskej služby bude mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie, prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a nie v špecializovaných zariadeniach.  V prípade záujmu zo strany obyvateľov mesta sa môže Zmluva o spolupráci rozšíriť o ďalšie novovytvorené pracovné miesta.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je z dôvodu svojho veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri každodenných aktivitách. Obzvlášť seniori tak môžu dostať adekvátnu starostlivosť priamo vo svojom domove a nemusia byť umiestňovaní v špecializovaných zariadeniach, ktoré často odmietajú. Opatrovateľky tak vykonávajú potrebné úkony priamo v domovoch odkázaných klientov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri