Na ZŠ Sama Chalupku zriadia polytechnické učebne vďaka príspevku z EÚ a rozpočtu SR27. 1. 2020 15:12

Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Investície budú smerovať do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov.

Merateľné ukazovatele projektu:
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (žiak): 315
Počet podporených učební polytechnických (počet): 2
Počet podporených základných škôl (počet): 1
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 122 202,34 EUR, z toho maximálna výška nenávratného finančného príspevku bude 116 092,22 EUR (85 % príspevok z EÚ/EFRR a 10 % príspevok zo štátneho rozpočtu SR).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri