Na tému knižníc ...13. 8. 2011 15:41

Niektoré informácie sa vďaka svojmu obsahu šíria rýchlejšie ako blesk. A tak sa rozšírila aj informácia o zámere KaSS Prievidza zrušiť tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka.

Vzhľadom k stavu  v mestskom  rozpočte, v ktorom je  vyčíslené, že  bude chýbať na  dofinancovanie potrieb mesta k 31.12.2011 minimálne  7  617 316 € ( pre ilustráciu je to viac ako 229 miliónov slovenských korún), nie je iné riešenie. Obyvatelia poukazujú na zlý stav ciest, chodníkov, nedostatočné kosenie, chronický nedostatok parkovacích miest... Chýba nám tento rok podľa správcov jednotlivých kapitol 3 ,6 milióna € na opravu miestnych komunikácií, 936 tisíc € na opravu chodníkov, 170 tisíc € na vybudovanie 300 nových parkovacích miest a 210 tisíc € na kosenie a zeleň... a výpočet by mohol pokračovať. Preto  sa hľadajú rezervy všade! A žiaľ, postihne to aj kultúru. Rovnako sa mesto muselo zachovať aj k športovcom a k ďalším nadstavbovým aktivitám tretieho sektora,  či rôznych občianskych združení a spolkov.  A čo nás trápi najviac, nemáme na rozvojové programy, ani  ďalšie lavičky, smetné koše, okrasnú zeleň, kvalitnejšie  osvetlenie, opravy na športoviskách, rekonštrukciu mestského rozhlasu,..    Pokiaľ by mesto, resp. KaSS chcelo pobočky knižnice zachrániť , komu má v rozpočte ubrať ( školám ? materských školám ? seniorom? ), aby mohol poskytnúť  KaSS, čo mu chýba. Existujúce tri pobočky nám vytvárajú stratu 20 tisíc € ročne (600 tisíc Sk )! Žiaľ, naše kultúrne zariadenie vykazuje  v hospodárení také finančné straty,  ktoré mesto nedokáže vykryť  ( k 30. júnu 2011 viac ako 36 tisíc , čo predstavuje 1 milión 84 tisíc korún !). Jedinou možnosťou na jeho záchranu sú  racionalizačné opatrenia. A určite to nie je z dôvodu neschopnosti,  či neodbornosti zamestnancov, resp.   riaditeľky.  Pokiaľ sa neurobia drastické opatrenia,  naše kultúrne zariadenie, vykazujúce v hospodárení stratu niekoľko rokov po sebe,  zo zákona zanikne. Preto sa natíska otázka : bude pre obyvateľov lepšie, keď mesto nebude mať  svoje kultúrne zariadenie a  bude nútené prenajať  Dom kultúry nejakej agentúre,  či inému záujemcovi? Alebo je výhodnejšie mať kultúrne zariadenie aspoň s jednou knižnicou ?V meste našťastie existuje veľká profesionálne vybavená knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá čiastočne  supluje a dopĺňa ponuku   knižnično – informačných a výpožičných  služieb. Názor, že knižnica je prirodzene zariadením, ktoré  na svoje potreby nezarobí je síce pravdivý, ale že je to neziskový organizácia, ako poniektorí tvrdia, je mylný. Knižnica v Prievidzi ( vrátane jej pobočiek), a nielen v Prievidzi, ale aj v stovkách iných samospráv, nebola a nie je nezisková  organizácia. Knižnice sú spravidla zriadené zo zákona ako príspevkové organizácie podľa osobitných zákonov, ktoré  dostávajú na svoju činnosť  príspevok. Ten je  závislý od rozpočtu zriaďovateľa ! Na dostatočný, resp. potrebný príspevok pre KaSS na jeho základné potreby vrátane troch existujúcich pobočiek knižníc ( minimálne 330 tisíc € ročne) mesto nemá a nebude mať minimálne najbližších 5 rokov! KaSS aj s knižnicou bude existovať v skromnejšom režime. To je realita, ktorá je výsledkom „bačovania“ našich predchodcov, ktorí mesto zaťažili úvermi, predstavujúcimi k 30. júnu tohto roku  objem 7 855 889 euro ( približne 236 miliónov korún), ktoré treba splácať! O to, aký osud stihne knihy z pobočiek, nech nemajú obyvatelia obavy. S knihami sa bude nakladať tak,  ako si zaslúžia, ako sa patrí s knihami nakladať a ako ukladá zákon

Postup riešenia, vrátanie vytvorenia minimálne troch výpožičných miest v meste okrem budovy KaSS, sa pripravuje. O tom, ako sa bude riešiť dostupnosť čitateľa knižnice ku knihe ( vrátane školákov) bude KaSS a mesto obyvateľov informovať prostredníctvom NOVINIEK, web stránok mesta a KaSS.  A zrejme toto opatrenie nebude jediné. Pretože aj kino Baník ( rovnako v činnosti stratové ) stratí svoje opodstatnenie, keď OC Korzo dobuduje multikino. A aj v tomto prípade hľadá mesto riešenie, aby budova zostala na multifunkčné využitie pre kultúrne potreby a pritom nezaťažovala rozpočet mesta.

H. Dadíková, ZPM


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri