MsZ november 201512. 11. 2015 09:21

V utorok 10. novembra 2015 zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Čo bolo predmetom rokovania a čo odsúhlasili poslanci?

RTV Prievidza:

Predmetom zasadnutia mestského zastupiteľstva boli nasledovné body:

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016    

- Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierskych sietí – Bytový dom 3, Gazdovská ulica, Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
   
- Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2015
   
- Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi Hevierovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
   
- Prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi    

- Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi
   
- Zoznam žiadostí, návrhov a informácií  predkladaných právnou kanceláriou
   
- Informácia o pripravených/ pripravovaných projektoch
   
- Termíny stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ
   
- Návrh na zmenu v komisii dopravy, výstavby, ÚP a ŽP    

- Vyhodnotenie uznesení MsZ    

V bode rôzne boli prebraté nasledovné body:

- Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Športovej ulici“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov

- Návrh na zmenu v komisii dopravy, výstavby, ÚP a životného prostredia

- Informácia  o termínoch  stretnutí  obyvateľov  s vedením  mesta  a poslancami  MsZ  – jeseň -  2015

- Informácia o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci december 2015

- Informácia  o zámere  reštrukturalizácie  úverov  mesta  a obchodných  spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

Priblíženie k jednotlivým bodom prinesieme v samostatných článkoch. Kompletné materiály sú k dispozícií TU: http://www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/11-zasadnutie-10-november-2015/ 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri