MOZAIKA ŽIVOTA II. – výstava z tvorivej činnosti seniorov3. 12. 2018 14:36

Výstava MOZAIKA ŽIVOTA II. je výberom z celoročnej tvorivej činnosti členiek združenia ARS PRO FEMINA a ďalších seniorov mesta Prievidza, realizovanej počas tvorivých dielní zameraných  na terapiu seniorov prostredníctvom výtvarného umenia a rôznych kreatívnych výtvarných techník. Výstava je výstupom z projektu „SENIORART – arteterapia pre seniorov“, podporeného  Ministerstvom kultúry SR pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Zároveň na nej predstavujeme tvorivé práce seniorov realizovaných  v rámci projektu „SENIORART - tvorivý ateliér pre seniorov“ podporeného mestom Prievidza v sume 1000 €.

Za poskytnuté dotácie, ktoré umožnili desiatkam seniorov mesta Prievidza i širšieho regiónu pravidelne sa stretávať  v tvorivom ateliéri zriadenom v Centre voľného času Spektrum  a zároveň realizovať tvorivé dielne pre klientov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, pri tejto príležitosti vyslovujeme  úprimné poďakovanie.

Naše  poďakovanie patrí i Centru voľného času SPEKTRUM v Prievidzi a Základnej škole S. Chalupku v Prievidzi, ktoré vo svojich priestoroch vytvorili vhodné podmienky pre kreativitu seniorov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri