Modernizácia verejného osvetlenia v meste PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 19. 11. 2014 09:15

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v súčasnosti prebiehajú v lokalite sídliska Kopanice – Ul. Novackého a Ul. Clementisa aktivity projektu s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Prievidza.

Výsledkom projektu bude kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.
V rámci projektu bude realizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi, budú vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bude tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie bude možnosť reagovať na aktuálne požiadavky predanú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov je navrhnutá a bude uskutočnená na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.    

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Miesto realizácie:  Prievidza
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 06/2014, ukončenie realizácie projektu: 09/2015
Celková výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 151 993,13 €
Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri