Moderné verejné osvetlenie na KopaniciachLorem ipsum dolor sit amet 30. 1. 2015 14:41

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dokončilo v januári 2015  Mesto Prievidza v lokalite sídliska Kopanice – Ul. Novackého a Ul. Clementisa realizáciu projektu s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Prievidza.

Výsledkom projektu  bude kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.

V rámci projektu bola realizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi, boli vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bola tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie je možnosť reagovať na aktuálne požiadavky predanú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov bola navrhnutá a zrealizovaná na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.    

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Miesto realizácie:  Prievidza
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 06/2014, ukončenie realizácie projektu: 01/2015
Celková výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 151 993,13 €           
Celkové oprávnené výdavky projetu:159 772,15€
Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri