Mimoriadne valné zhromaždenie PTH môže vyriešiť viaceré problémy10. 2. 2016 15:05

V posledných týždňoch skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi informovala o problémoch v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH). Samozrejme si mesto ako vlastník 51 % akcií spoločnosti PTH uvedomuje závažnosť aktuálnej situácie. Predstavitelia mesta preto k jej bezodkladnému riešeniu pristupujú aktívne, konštruktívne a naďalej ponúkajú kompromis.

Za najzávažnejší problém považuje vedenie mesta to, že mesto Prievidza ako majoritný akcionár nemá obsadené svojimi zástupcami orgány spoločnosti. Od polovice decembra 2014 nemá mesto obsadeného svojho zástupcu nominovaného mestským zastupiteľstvom vo funkcii predsedu dozornej rady, ktorá mestu podľa stanov PTH prináleží. Takisto podľa záznamov v Obchodnom registri v stredu 10. februára 2016 uplynie funkčné obdobie posledným zástupcom mesta v predstavenstve a dozornej rade.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) sa zástupca druhého akcionára listom obrátil na primátorku mesta s ponukou na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia za spoločnej osobnej účasti. Túto ponuku primátorka privítala a navrhla, aby sa konalo bezodkladne a v skrátenej lehote. Termín zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti preto navrhla deň po uplynutí funkčného obdobia posledným dvom zástupcom mesta v orgánoch PTH, teda na štvrtok 11. februára 2016 o 10:00 na mestskom úrade v Prievidzi.

„Ako primátorka mesta nie som spokojná s tým, že rôzne názory akcionárov vyústili až do takejto napätej situácie. Aj preto som za kompromisné riešenie. Nami navrhnutý program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia je rovnaký ako navrhol druhý akcionár s tým, že sme na vylúčenie akýchkoľvek pochybností spojili body rokovania, aby nemohlo prísť k žiadnej obštrukcii. Rozdiel je len v termíne. Navrhujem, aby sa mimoriadne valné zhromaždenie konalo o 18 dní skôr, pretože v aktuálnej situácii skutočne nie je na čo čakať a je potrebné bezodkladne zabezpečiť riadny chod spoločnosti PTH,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Ak druhý akcionár príjme túto ponuku vedenia mesta, zúčastní sa mimoriadneho valného zhromaždenia a podporí hlasovaniami pripravené uznesenia, už vo štvrtok 11. februára môže byť podľa primátorky veľa problémov vyriešených. „PTH bude mať schválenú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2014, rozhodne sa o rozdelení zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2014 a audítorovi spoločnosti na rok 2015 a z pohľadu mesta Prievidza bude vyriešené aj to najdôležitejšie - budú obsadené miesta v orgánoch spoločnosti tak, ako ich jednohlasne schválilo Mestské zastupiteľstvo 23. decembra 2015,“ vysvetľuje Macháčková.

Primátorka považuje návrh na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia za účasti vedúcich predstaviteľov akcionárov za dobrý signál na usporiadanie vzťahov. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností primátorka akceptovala aj požiadavku viacerých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí na zvýšenie transparentnosti prejavili záujem o účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia. V prípade súhlasu HBP s týmto návrhom budú mať všetci poslanci MsZ ako volení zástupcovia obyvateľov možnosť osobne sa zúčastniť mimoriadneho valného zhromaždenia.

Samozrejme, nie všetko je možné vyriešiť naraz, a preto po ukončení mimoriadneho valného zhromaždenia navrhuje primátorka mesta pokračovanie v osobných rokovaniach o ďalších potrebných, alebo doposiaľ neuzavretých akcionárskych záležitostiach.

Ilustračný obrázok: FreeImages.com


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri