Mimoriadna situácia v dôsledku svahovej deformácie vo Veľkej Lehôtke3. 6. 2013 09:06

V mestskej časti Veľká Lehôtka na ľavom svahu plytkého údolia potoka Mráznica na Podhorskej ulici a v chatovej osade Viničky č. 1 boli v uplynulých dňoch zaznamenané viaceré deformácie povrchu terénu. Dnes o 8:30 bola na zasadnutí Krízového štábu mesta Prievidza v tejto lokalite primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku mimoriadnej udalosti -  vzniku svahovej deformácie.

Na zasadnutí krízového štábu bol prerokovaný ďalší postup. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku svahovej deformácie bude bezodkladne požiadané Ministerstvo životného prostredia o vykonanie orientačného inžinierskogeologického prieskumu a následnú sanáciu geologického prostredia svahovej deformácie. Pôjde prakticky len o aktualizáciu informácií, ktoré už boli Ministerstvu životného prostredia doručené, keďže sa mení najmä to, že bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Zamestnanci odboru školstva a starostlivosti o občana preveria v teréne potreby zabezpečenia náhradného bývania pre obyvateľov, ktorých obydlia sú svahovou deformáciou ohrozené. Zároveň budú nápomocní pri vybavení mimoriadnej dávky, ktorú obyvatelia v takejto situácii môžu získať. Minimálne v jednom prípade už statik neodporučil ďalšie obývanie obydlia, podľa súčasných vedomostí sa obyvateľka tohto domu v ňom nezdržiava, pretože je hospitalizovaná v nemocnici.

Situácia bude pravidelne monitorovaná a priebežné správy budú zasielané Obvodnému úradu Prievidza, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, ako aj Obvodnému úradu životného prostredia v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri