Mimoriadna situácia je vyhlásená v štyroch lokalitáchLorem ipsum dolor sit amet 7. 6. 2013 20:53

Pre aktívne svahové deformácie je mimoriadna situácia vyhlásená v štyroch lokalitách Veľkej Lehôtky a Hradca.

V piatok 7. júna 2013 o 10.00 pre aktívne svahové deformácie opäť zasadal Krízový štáb mesta Prievidza. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie informácií z Posúdenia zosuvného územia v obci Veľká Lehôtka, ktoré vypracovali zamestnanci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na základe prieskumu v teréne, ktorý bol zrealizovaný v utorok 4. júna 2013 ako aj zhodnotenie aktuálnej situácie v dvoch lokalitách v prímestskej časti Hradec.

Na základe mimoriadnej udalosti – vzniku svahových deformácií, pri ktorých je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, vyhlásila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková mimoriadnu situáciu v týchto lokalitách: na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke, na Pavlovskej ulici v Hradci, na Ul. Na Stanište v Hradci a na Podhorskej ul. vo Veľkej Lehôtke, kde bola mimoriadna situácia vyhlásená už v pondelok 3. júna, sa jej územie rozširuje až po pizzériu pri futbalovom štadióne.

Mimoriadna situácia sa týka len oblasti, ktorú priamo postihla svahová deformácia. Obavy obyvateľov v iných častiach Veľkej Lehôtky a Hradca nie sú momentálne opodstatnené.


Orientačné znázornenie území na ktorých boli zaznamenané aktívne svahové deformácie - vľavo Veľká Lehôtka, vpravo Hradec. Mapové podklady: Google Maps

Firma Envigeo už doručila mestu Prievidza cenovú ponuku na realizáciu inžiniersko-geologického prieskumu v štyroch postihnutých lokalitách vo Veľkej Lehôtke a Hradci. V cenovej ponuke je navrhnutá realizácia spolu 11 prieskumných IG vrtov hĺbky 10 metrov a štyri inklinometrické vrty hĺbky 10 metrov. Zahrnuté sú aj vzorkovacie, laboratórne, meračské a geologické práce. Spolu má stáť prieskum približne 28 tisíc eur. V pondelok 10. júna 2013 bude firma informovať o bližšom časovom horizonte realizácie prieskumu.

Primátorka mesta už schválila presun finančných prostriedkov z rezervného fondu rozpočtu mesta Prievidza na účel riešenia mimoriadnej situácie.

Oddelenie výstavby dohodlo so statikom, že bude vykonávať pravidelne obhliadky najviac postihnutých budov s posúdením ich stavu a zhodnotením, či sú v danom stave ešte budovy obývateľné.

Krízový štáb sa zaoberal aj možnosťou vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalitách Hradec a Veľká Lehôtka. Definitívne sa rozhodne až na základe výstupu z inžiniersko-geologického prieskumu. Stavebný úrad má situáciu zmapovanú a na plochách bezprostredne súvisiacich so aktívnymi zosuvmi v súčasnosti neprichádza do úvahy vydanie stavebného rozhodnutia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri