Mestu boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalšej materskej školyLorem ipsum dolor sit amet 12. 3. 2019 12:58

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní ďalších mimorozpočtových finančných prostriedkov. Získaný nenávratný finančný príspevok bude použitý na rekonštrukciu Materskej školy na Ul. M. Mišíka.

Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kapacity v materskej škole a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Po rekonštrukcii materskej školy sa navýši kapacita oproti súčasnému stavu o 20 detí, čo predstavuje otvorenie jednej novej triedy. 

V rámci stavebných prác budú realizované činnosti ako stavebno-technické úpravy existujúcich objektov na rozšírenie kapacít v existujúcich priestoroch, stavebné úpravy areálu materskej školy pozostávajúce z výstavby hracej betónovej plochy, spojovacích chodníkov a vonkajšieho hracieho príslušenstva, obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy a to najmä nákup potrebného interiérového vybavenia pre deti. V neposlednom rade bude rekonštrukcia zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materskej školy pomocou zateplenia vonkajších plášťov budov materskej školy a výmeny okien.

V súčasnej bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po podpise zmluvy sa pripravuje proces verejného obstarávania a po jeho skončení začnem implementácia projektu.

Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza  
Celkový oprávnené výdavky  projektu:  388 816 € 
Schválená výška NFP: 369 375 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 19 441 €

Celkový rozpočet projektu: 788 627 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri