Mestský park napreduje vďaka projektom25. 6. 2020 08:39

V týchto dňoch je finalizovaný náučný chodník v Mestskom parku. Ďalší grant pomôže vyriešiť problém s prítokom do jazierka.

V Mestskom parku v Prievidzi postupne rozširujú náučný chodník okolo revitalizovaného jazierka. V rámci projektu sa realizuje výsadba vlhkomilných rastlín a nových druhov drevín. Mesto zabezpečuje inštaláciu informačných tabúľ s názvami,  popisom a všeobecnou charakteristikou jednotlivých druhov rastlín a  živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope. Náučný chodník má predovšetkým doplniť edukačné ciele pri  vyučovaní prírodovedy a biológie. Celý priestor môže byť využívaný na zážitkové vzdelávanie. S finalizáciou náučného chodníka sa počíta v najbližších týždňoch.

Vďaka daru obnovia nápust
Jazierko tvorí dominantu Mestského parku, jeho najväčším nedostatkom je systém nápustu, ktorý je závislý od hladiny rieky Nitra. Poveternostné podmienky v jarných mesiacoch a technické príčiny na prítoku spôsobili pokles hladiny jazierka a tým zhoršenie podmienok pre život vodných živočíchov v tomto biotope. Prostredníctvom mimorozpočtových finančných prostriedkov bude odstránený aj tento problém.

„Slovenské elektrárne, a.s. sa už tradične zapájajú do aktivít prospešných pre mesto. Zamestnanci účasťou na dobrovoľníckych aktivitách často podporili rôzne pozitívne projekty a pomohli, upravili, zveľadili,“ opisuje Ivan Benca, projektový manažér z Mestského úradu v Prievidzi. Mesto Prievidza sa ešte v roku 2019 prihlásilo do výzvy Slovenských elektrární, a.s. „Ukážte sa v lepšom svetle“ s projektom „Revitalizácia jazierka v mestskom parku“. Zamestnanci vyhlasovateľa výzvy projekt v hlasovaní podporili a Slovenské elektrárne, a.s. naň prispeli finančným darom v sume 1 000 eur.

Finančné prostriedky z daru boli použité na obstaranie materiálu a zaplatenie služieb spojených s revitalizáciou jazierka. „Zamestnanci Slovenských elektrární, a.s. už v minulosti dobrovoľnícky pomohli pri odstraňovaní sedimentov a spriechodnení nápustného potrubia do jazierka a veríme, že s ich pomocou môžeme počítať aj v budúcnosti,“ uzavrel Benca.

Na ďalšie zatraktívnenie Mestského parku bude mať pozitívny vplyv aj napojenie novej cyklotrasy, ktorá je momentálne vo výstavbe. S dokončením cyklotrasy sa počíta na jeseň tohto roka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri