Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 201313. 12. 2012 14:00

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi prijalo na svojom poslednom zasadnutí Programový rozpočet mesta na rok 2013 a na roky 2014 a 2015. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo zo zverejnených materiálov Ministerstva financií SR a očakávanej skutočnosti v plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta k 31.12.2012.

RTV Prievidza: Poslanci schválili rozpočet

Neistota budúceho vývoja v eurozóne, zníženie očakávaného rastu ekonomiky SR, schválené zmeny súvisiace s konsolidačnými opatreniami a viaceré legislatívne zmeny budú mať v roku 2013 výrazný dopad na hospodársku situáciu miest a obcí. Očakávame, že finančná situácia mesta v roku 2013 bude naďalej veľmi zložitá. Predpokladáme ďalšie zníženie príjmov z podielovej dane.

Aj napriek tomuto výraznému úbytku príjmov do rozpočtu sa obyvatelia dočkajú rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií a rozšírení cintorína. Práve tieto problémy patria medzi najpálčivejšie témy v Prievidzi. Preto je dobrou správou, že aj napriek komplikovanej situácii sa mesto rozhodlo neodsunúť tento problém na budúce roky. Na plánované investičné akcie - rozsiahlu údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozšírenie cintorína, vyporiadanie pozemkov nemá mesto vlastné zdroje a preto je na krytie týchto výdavkov zapracovaný v rozpočte nový úver vo výške 800 333 €.

Výdavky mesta Prievidza sú celkovo zhrnuté v 16 bodoch, ktoré združujú kľúčové aspekty verejného života. Na financovanie kompetenčných oblastí mesta bol schválený rozpočet v sume 23 746 897 €.

Výber projektových zámerov mesta na budúci rok 2013
V programe Služby občanom  mesto plánuje navýšiť výdavky na  sumu 196 158 €, zatiaľ čo v minulom roku boli na tieto aktivita vyhradená suma v hodnote 183 988 €. Toto navýšenie má za cieľ  zabezpečiť maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Prievidza pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

V oblasti podpory podnikania chce mesto Prievidza vytvárať čo najlepšie podmienky pre strategických investorov, čím chce zvýšiť zamestnanosť v meste a tým kvalitu života obyvateľov. Preto sa rozhodlo investovať vyššiu sumu aj do tejto oblasti.

Zlý stav mestských komunikácii a nedostatok parkovacích miest už dlho trápia obyvateľov mesta Prievidza, preto sa mesto rozhodlo investovať  v tejto oblasti takmer dvojnásobnú sumu oproti minulému roku v celkovej hodnote 1 312 172 €. V tomto programe je zahrnutá nielen pravidelná údržba a čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, ale hlavne výstavba nových komunikácii, odstavných plôch a rekonštrukcií ciest a chodníkov.

Mesto bude ďalej povinné financovať neštátne školy a školské zariadenia na území mesta. Aj napriek tomu, že je naplánované zníženie výdavkov na vzdelávanie, pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov na ich údržbu ako v roku 2012. Tento krok súvisí so zlým stavom budov materských a základných škôl.

Na podporu športu mesto vyčlenilo v rozpočte sumu viac ako 900 tisíc €. Tieto prostriedky sa využijú na zabezpečenie športových aktivít v meste, údržbu športových areálov, mobilnej ľadovej plochy a podporu športových a mládežníckych organizácii. Mesto taktiež plánuje v roku 2013 zvýšiť výdavky na údržbu detských zariadení a ihrísk. Na tento účel je vyčlenených 55 tisíc eur.

Na základe prijatého rozpočtu mesto Prievidza naďalej plánuje v sociálnej oblasti podporovať napríklad opatrovateľskú službu, denné centrá a spoločné stravovanie s cieľom pomôcť svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Výstavba nového cintorína
V roku 2013 plánuje mesto  pokračovať na prácach pri budovaní nového cintorína s domom smútku a krematóriom. V rozpočte plánovaná suma 195 111 € má byť použitá okrem iného aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vybudovanie nových hrobových miest na novom cintoríne Pod banskou a výdavky za nákup pozemkov. Pripravuje sa aj realizácia rozšírenia „starého“ cintorína na Mariánskej ul.

Cieľom schváleného rozpočtu je, aby Prievidza bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.    

Celý rozpočet si môžete pozrieť TU.                                                     


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri