Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo správou o vybavovaní sťažností a petícií12. 2. 2016 07:56

Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 24 podaní. Všetky podania boli posudzované podľa svojho obsahu, nakoľko na vybavovanie podnetu nepostačuje len názor a označenie podnetu od občana, ktorý ho podáva, ale každé podanie musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti.

Podania boli po posúdení rozdelené do troch kategórií :
1. sťažnosti – 16 podaní,
2. petície – 6 podaní,
3. žiadosti o ochranu pokojného stavu – 2 podania.
Oproti roku 2015, kedy bolo doručených 31 podaní z uvedených kategórií to predstavuje pokles o 22,58 %. Z 13 prešetrených a vybavených sťažností bolo 12 vyhodnotených ako neopodstatnené.
Ako opodstatnená bola vyhodnotená 1 sťažnosť na riaditeľku Centra voľného času SPEKTRUM. Na úrovni mesta boli prijaté opatrenia v zmysle § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.
Mesto Prievidza ako orgán verejnej správy v roku 2015 vybavilo 5 petícií zo 6 podaných petícií. Jedna petícia v zákonnej lehote prešla na vybavenie do roku 2016.

Podania doručené mestu Prievidza často predstavujú rozsiahle materiály s rôznorodým obsahom, ktoré vyžadujú náročný právny rozbor. Príčinami podaní sú najmä nedostatočné právne vedomie, zlé susedské vzťahy, domáhanie sa riešenia súkromno-právnych sporov sťažovateľov, neznalosť právneho vzťahu a kompetencií, nedokonalá znalosť alebo nerešpektovanie právnych noriem. Osoby obracajúce sa so svojimi podnetmi na mesto Prievidza vo svojich podaniach často len popisujú svoje problémy vo forme konštatovaní.

Vybavovanie sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu si preto vyžaduje osobitný pohľad, pretože postup pri ich vybavovaní musí byť v súlade s príslušnými zákonmi a smernicami mesta Prievidza a nie je možné ho zjednodušiť, skrátiť alebo zmeniť.

Z rokovania MsZ:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri