Mestské zastupiteľstvo po letnej prestávke3. 9. 2014 12:56

V utorok 26. augusta 2014 sa konalo 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

RTV Prievidza:

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo rozsiahly program :
1)    Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.   
2)    Informatívna správa o činnosti spol. SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebyt. priestorov a Komisionárskej zmluvy za 1. polrok 2014.
3)    Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2014.   
4)    Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za 1. polrok 2014.
5)    Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania.   
6)    Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., za obdobie 1. – 6./2014.   
7)    Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za 1. polrok 2014.   
8)    Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie 1. – 6./2014.   
9)    Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014. 
10)    Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“. 
11)    Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta. Doplnok bol schválený.
12)    Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 70. výročia  SNP.   
13)     Kúpa, nájom, predaj majetku mesta.
14)     Zriadenie vecného bremena. 
15)     Rôzne :
•    Postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly na postupníka spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s. r. o.
•    Stav budovania obchvatu mesta, ktorý prezentoval predstaviteľ Slovenskej správy ciest Žilina.

K niektorým jednotlivým bodom prinesieme samostatné články. Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa uskutoční 30. septembra 2014.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri