Mestské zastupiteľstvo január 20191. 2. 2019 15:02

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi majú za sebou prvé rokovanie v roku 2019.

Program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi:
-  Zloženie sľubu poslancov MsZ – Heleny Dadíkovej a MUDr. Petra Oulehleho
- Program odpadového hospodárstva: Program mesta Prievidza na roky 2016 – 2020
- Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
- Voľba hlavného kontrolóra mesta Prievidza
- Návrh na schválenie predsedu komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
- Nominovanie primátorky mesta do dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
- Majetkovoprávne veci
- Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)

-) Bod Rôzne:
1) Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytového priestoru, školského bufetu v ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi
2) Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytového priestoru, školského bufetu v ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi
3) Žiadosť Súkromnej strednej odbornej školy o nájom časti pavilónu ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi
4) Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o odsúhlasenie výšky nájomného pre n. o. Harmónia za nájom nebytového priestoru v objekte na Ul. M. Gorkého v Prievidzi
5) Prechod práv z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi KaSS a Artpoint
6) Žiadosť politického hnutia Progresívne Slovensko o súhlas k organizácii diskusie s kandidátkou na prezidentku SR v objekte KaSS
7) Žiadosť Okresnej organizácie strany SMER-SD Prievidza o nájom športovej haly za účelom organizovania kultúrno-politického podujatia

- Interpelácie poslancov

Podrobný obsah prerokovávaných materiálov môžete nájsť TU: www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/1-zasadnutie-28-januar-2019/

Ďalšie rokovanie poslancov je na programe 25. februára 2019.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri