Mestské zastupiteľstvo 9. máj 202210. 5. 2022 09:26

V pondelok 9. mája rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Prinášame prehľad jednotlivých bodov, ktoré boli predmetom rokovania.

Program MsZ:

 • Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
 • Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
 • Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2022 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza
 • Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020 a č. 11/2021
 • Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2021
 • Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2021
 • Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2022
 • Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2021
 • Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2022
 • Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2021
 • Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2022
 • Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
 • Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza a návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In Memoriam
 • Informácia o pripravovanom projekte s názvom: „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v meste Prievidza“
 • Žiadosti predkladané útvarom hlavného architekta mesta
 • Majetkovoprávne veci

Všetky materiály nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri