Mestská polícia upozorňuje-pes nepatrí do školských areálov ani na detské ihrisko13. 4. 2016 11:33

V poslednom čase príslušníci mestskej polície Prievidza riešia zvýšený počet prípadov voľného pohybu psov na území mesta. Tento jav zaznamenali aj obyvatelia mesta, ktorí ho  oznamujú na tiesňovú linku MsP-159. Na miesto je vzápätí vyslaná hliadka a psa, pohybujúceho sa bez dozoru odchytia privolaní pracovníci karanténnej stanice. 

V dôsledku voľného pohybu psov, ktorí sú často bez dohľadu držiteľa psa alebo osoby, ktorá psa vedie, vzniká značné nebezpečenstvo ohrozenia zdravia či života ľudí, útoku na človeka alebo napadnutie zvierat. Posledný prípad, kedy voľne sa pohybujúci pes napadol osobu sa udial v uplynulom týždni.


Takýmto prípadom, ktoré sú čoraz častejšie, by sa dalo zabrániť dodržiavaním základných pravidiel pre „psíčkarov“, no najmä ohľaduplnosťou a rešpektom voči ostatným chovateľom psov a obyvateľom, hlavne deťom a starším osobám. Povinnosť ovládať psa a kontrolovať  jeho správanie pritom platí aj na miestach, kde je v meste dovolený voľný pohyb psov.


Preto upozorňujeme majiteľov psov na území mesta Prievidza, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad. Stáva sa aj to, že rodičia či dospelé osoby vo zvýšenej miere poverujú venčením psov deti, ktoré často nepoznajú povinnosti, spojené s dohľadom nad psom či zabezpečením poriadku a čistoty verejného priestranstva, ktoré môže zviera znečistiť.

Uvádzame niektoré základné povinnosti držiteľov psov:

•    prihlásiť - evidovať psa v zákonom stanovenej lehote, zabezpečiť očkovanie
•    viesť psa na vôdzke mimo chovného priestoru
•    opatriť psa pridelenou evidenčnou známkou
•    dohľad nad psom - zabránenie útoku na ľudí aj zvieratá
•    odstraňovať nečistoty spôsobené psom
•    opatriť „nebezpečného psa“ na verejnom priestranstve náhubkom!
•    zákaz uviazať psa na verejnom priestranstve aj pri vstupe do prevádzok
•    zakazuje sa vodiť psov na cintoríny, do priestoru detských ihrísk a do areálov školských zariadení, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
•    na požiadanie príslušníkov MsP preukázať totožnosť psa pridelenou známkou !

Ten, kto nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa sa dopúšťa priestupku, za čo mu môže byť udelená bloková pokuta až do výšky 33 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, oprávnenej na podnikanie môže byť v správnom konaní uložená pokuta až do výšky 6.639 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri