Mesto získalo podporu na projekt nového zariadenia na zhodnocovanie BROLorem ipsum dolor sit amet 11. 4. 2018 14:37

Mesto Prievidza realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 ton. Očakávané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov je na úrovni č 4 500 ton ročne.

Názov projektu    Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Hlavný cieľ projektu    Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza
Kontrahovaná výška NFP    2 330 162,28 EUR (maximálna výška NFP)

Webové sídlo RO    www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO    www.sazp.sk

Webové sídlo CKO    www.partnerskadohoda.gov.sk


"Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri