Mesto vyhralo súdny spor so spoločnosťou TEZAS26. 7. 2017 09:38

Takmer päť rokov trvajúci súdny spor so spoločnosťou TEZAS o neplatnosť výpovede komisionárskej zmluvy vyhralo mesto Prievidza. Krajský súd v Trenčíne svojím rozhodnutím definitívne rozhodol, že mesto Prievidza postupovalo správne a zmluvný vzťah ukončilo platne.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2013 schválilo vypovedanie Komisionárskej zmluvy, na základe ktorej súkromná obchodná spoločnosť TEZAS zabezpečovala pre mesto Prievidza verejnoprospešné služby, ako správu ciest, zber a zvoz odpadov, kosenie alebo správu cintorína. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu bolo, že spoločnosť TEZAS porušovala povinnosti, ktoré jej ukladala komisionárska zmluva.

Porušenie potvrdila inšpekcia
Najzávažnejším bolo porušenie povinností pri prevádzke skládky odpadov Ploštiny. Ako potvrdila Slovenská inšpekcia životného prostredia, spoločnosť TEZAS v roku 2013  vypúšťala odpadovú priesakovú vodu zo skládky odpadov do vodného toku Moštenica, Hlinky a okolitého prostredia, čím porušila povinnosti, ktoré jej vyplývali z povolení na prevádzku skládky a zákonov. Takéto protizákonné konanie, v dôsledku ktorého nastalo mimoriadne zhoršenie kvality vôd, bolo dôvodom, prečo sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo dlhoročnú zmluvu vypovedať. Za vypovedanie zmluvy z 24 prítomných poslancov hlasovalo 18, štyria boli proti, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval.

Súd potvrdil postup mesta
Spoločnosť TEZAS reagovala na vypovedanie zmluvy podaním žaloby. V súdnom spore však spoločnosť úspešná nebola. Okresný súd Prievidza dňa 7. marca 2016 rozhodol, že mesto postupovalo správne a bolo oprávnené na vypovedanie zmluvy. Toto rozhodnutie okresného súdu potvrdil rozhodnutím zo dňa 14. júna 2017 aj Krajský súd v Trenčíne. Oba súdy konštatovali, že spoločnosť TEZAS na úseku nakladania s komunálnym odpadom porušila svoje povinnosti, čím vzniklo mestu Prievidza právo komisionársku zmluvu ukončiť.

Služby dodáva firma patriaca mestu
Od januára 2014 väčšinu verejnoprospešných činností zabezpečuje mesto Prievidza prostredníctvom spoločnosti Technické služby mesta Prievidza (TSMPD), v ktorej je 100 % vlastníkom. Vďaka tomu má mesto Prievidza lepšiu kontrolu nad hospodárením s mestskými financiami. Zvoz, zber a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje na základe výsledkov transparentného verejného obstarávania žilinská spoločnosť T+T, a.s.

Skládku zatiaľ nezrekultivovali
Úspech v súdnom spore je dobrou správou pre Prievidžanov. Problémy so skládkou odpadov Ploštiny sa však, bohužiaľ, definitívne nevyriešili. Napriek tomu, že spoločnosť TEZAS mala povinnosť uzatvoriť skládku do konca roka 2016, do dnešného dňa sa tak nestalo a s prácami mešká. Svojou nečinnosťou opakovane ohrozuje životné prostredie. Spoločnosť TEZAS, žiaľ,  nereaguje ani na korešpondencie mesta, ktorých cieľom je po doručení požadovaných dokladov nájsť riešenie čiastočného financovania rekultivácie. Samospráva preto iniciuje ďalšie kroky, ktoré smerujú k urýchlenému uzatvoreniu skládky odpadov Ploštiny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri